197. Ko Kristus ir atpircis un atbrīvojis ar savu rūgto ciešanu un miršanu?


Lūgšana – Dieva dāvana “jums”

1493. gadā Beļģijā Luvēnas universitātes pasniedzēji astoņas nedēļas apsprieda jautājumu – vai piecu minūšu garām lūgšanām četras dienas no vietas ir lielākas izredzes tikt uzklausītām un atbildētām kā vienai divdesmit minūšu garai lūgšanai. Tāpat arī viņi sprieda, vai viena desmit minūtes gara lūgšana par desmit cilvēkiem būtu tikpat iedarbīga kā desmit vienu minūti garas lūgšanas.

Lūgšana – Dieva dāvana jums


Šādas teorētiskas diskusijas par lūgšanu varētu šķist interesantas kādiem reliģiju filozofiem, bet ne mūsu debesu Tēvam. Savā žēlastībā Dievs dod lūgšanas dāvanu katram savam bērnam, lai viņš to lietotu, nevis nodotos dažādām spekulācijām.

DIEVA APSOLĪJUMI IR DOTI “JUMS”

Lai mūs rosinātu ik dienas lietot Viņa brīnišķīgo dāvanu, Dievs tai klāt pielicis apsolījumus. Mēs lūdzam Dievu Jēzus Vārdā, jo “cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā [Jēzū] Jā, tāpēc caur Viņu mūsu āmen Dievam par godu” (2.Kor.1:20).

Dieva apsolījumi lūgšanai, kuri balstās uz Jēzus vēsturiskās nāves un augšāmcelšanās pamatiem, ir doti jums. Visas lūgšanas, ko jūs lūdzat Kristus Vārdā, tiks uzklausītas un atbildētas tikpat nepārprotami, kā tas, ka Kristus ir miris un augšāmcēlies. Tāpēc arī mēs blakus lappusē esam likuši krustā sišanas ainu, kas rāda Kristus mocības, kuras viņš izcieta par jums!

Nešaubieties, ka Dievs jums dos visu, kas nepieciešams gan šai dzīvei, gan lai sagatavotos nākamajai. Ar paļāvību un prieku vērsiet savas ticības acis uz Kristus krustu. “Ja Dievs par [jums], kas būs pret [jums]? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?” (Rom.8:31-32).

RAUGIETIES UZ ĪJABU

Ikreiz, kad velns jūs kārdina apšaubīt Dieva apsolījumus lūgšanām, atcerieties Ījabu. Ījaba ciešanu apraksts ir tik spilgts, ka pat laicīgie mākslinieki viņu bieži izmantojuši par ciešanu un izmisuma simbolu. Tomēr Ījabs nezaudēja paļāvību uz Dievu. Viņš zināja, ka viņa cerība balstās vienīgi Dieva apsolījumos, kas ir Jēzū Kristū. “Es zinu, ka mans Pestītājs ir dzīvs” (Īj.19:25). Ījabs cieši turējās pie Dieva apsolījumiem. Noteikti izlasiet Īj.42:10-17, lai redzētu kādas neiedomājami lielas svētības Dievs piešķīra Ījabam! Šis pats Dieva apsolījums ir dots arī JUMS.

Tāpat kā šie Beļģijas profesori, kuri pārāk daudz laika veltīja strīdiem par un ap lūgšanu, arī mēs bieži vien tiekam velna pievilti un nododamies vienīgi runām “par” lūgšanu. Neļaujiet velnam sevi samulsināt. Izmantojot spēku, ko jums piešķir Dieva Gars, ticībā atbildiet uz Dieva žēlastības pilno pavēli un aicinājumu lūgt. Dievs vēlas, lai jūsu lūgšana būtu ikdienišķa un regulāra, nevis gadījuma rakstura vai ārkārtēja darbība.

UZSĀCIET JAUNU LŪGŠANU DZĪVI

Savu jauno ik dienas lūgšanu dzīvi sāciet, uzklausot Dieva daudzās pavēles un aicinājumus lūgt: Mt. 7:7; Lk. 18:1; 21:36; Rom. 12:12; Kol. 4:2; 1. Tes. 5:17; 1. Tim. 2:1; Jēk. 1:6; 5:15; Jūd. 20.

Tad, paturot prātā apsolījumu Rom. 8:31-32, ar prieku pārdomājiet brīnišķīgos apsolījumus, ko Dievs jums dod caur lūgšanu. “Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu” (Jņ. 14:14). “Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks” (Mk. 11:24). “Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta” (1. Jņ. 5:14). “Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā” (Jņ. 14:13). “Ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā Vārdā” (Jņ. 16:23). “Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks” (Jņ. 15:7). “Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina taps atvērts” (Mt. 7:7-8).

SAGATAVOJIETIES SAŅEMT SVĒTĪBAS

Visbeidzot pats svarīgākais – nekad nenododieties tukšiem un bezjēdzīgiem prātojumiem par lūgšanu. Bet gan ziniet, ka Dieva lūgšanu apsolījumi ir domāti JUMS. Un ticībā, ko Dieva jums dod, ik dienas lūdziet ar paļāvību uz Viņa brīnišķīgo apsolījumu: “Lūdziet, tad jums taps dots ..”. Un tad esiet gatavi saņemt svētības no Viņa, kurš “spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam ..” (Ef. 3:20).

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Lūgšana – Dieva dāvana “jums””

  1. neiders:


    Nešaubieties, ka Dievs jums dos visu, kas nepieciešams gan šai dzīvei, gan lai sagatavotos nākamajai. Ar paļāvību un prieku vērsiet savas ticības acis uz Kristus krustu. “Ja Dievs par [jums], kas būs pret [jums]? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?” (Rom.8:31-32).

    Vai tad nav tā, kā šajās vēstules rindās ir rakstīts, vislielāka žēlastība, ko Dievs savā Garā dod ir KRUSTA CEĻŠ – Kristus ceļa līdzība.

    Bieši vien, vismaz man, ir nācies Dieva dāvanas pārprast. Lūgšanās es vēlos lai Dievs man dod ĒRTĀKU, VIEGLĀKU, MATERIĀLI DROŠĀKU UN STATUSA DROŠĀKU dzīves ceļu, taja pašā laikā lūdzot lai Tēvs stiprina manu ticību, paļāvību uz Kristu.

    Bet tās taču ir nesavienojamas lietas, kas mūsos cīnās viena ar otru!Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.