317. Vai var [vai vajag] kristīties vēlreiz?


Izplatītākie maldi

“Pārbaudait paši sevi” (2.Kor.13:5) Uzmanību! Dieva valstība nav kāda konkrēta ģeogrāfiska vieta. Tā ir Dieva žēlīgā valdīšana starp ticīgajiem.


Atgriežoties Jēzus dibinās uz zemes Dieva valstību. NEPAREIZI. Kā to ilustrē augstāk redzamā glezna, politiskie vadītāji gribēja sist Jēzu krustā, jo Viņš apgalvoja, ka esot ķēniņš (Mk.15:2). Lai gan Viņš paskaidroja Poncijam Pilātam: “Mana valstība nav no šīs pasaules” (Jņ.18:36), sitot Jēzu krustā, gan šī Romas amatpersona, gan arī daudzie jūdu vadītāji apliecināja, cik aplami ir viņu uzskati par Dieva valstību. Tika izlietas nevainīgas asinis, jo šie vadītāji uzskatīja, ka Jēzus ir nācis, lai dibinātu uz zemes politisku valstību, nevis garīgu valstību cilvēku sirdīs.

Arī mūsdienās vērojami mēģinājumi saistīt Jēzu ar kādu laicīgu, politisku valstību, kuri izpaužas t.s. milleniālisma mācībā: maldīgā uzskatā, ka pēc savas atgriešanās Jēzus uz zemes nodibinās miera valstību. Taču patiesībā Bībele māca, ka Jēzus valstība mūsu vidū pastāv jau tagad (Lk.17:20-21). Pastarajā dienā Viņš atgriezīsies nevis tā-pēc, lai nodibinātu laicīgu valstību, bet gan lai uzņemtu visus ticīgos debesīs (1.Tes.4:16-17).

Daži cilvēki uz zemes jau tagad ir debesu valstības iemītnieki. PAREIZI. Jēzus mācīja, ka Viņa valstība jau pastāv šajā pasaulē: “Redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū” (Lk.17:21).
Lai Dievs kļūtu par manu ķēniņu, man jāatsakās no jebkādas personīgās brīvības. NEPAREIZI. Sātans pastāvīgi dara visu iespējamo, lai noturētu cilvēkus savā valstībā. Viņam izdodas tos pārliecināt, ka grēkojot tie bauda lielu personīgu brīvību. Taču apustulis Pāvils raksta, ka visi, kas grēko, atrodas grēka verdzībā. Ja vien viņus neatbrīvo Dievs, tiem nāksies mūžīgi ciest grēka sekas (Rom.6:15-23). Turpretī par Dieva valstību Raksti liecina: “Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis” (Gal.5:1, 13). Tas Kungs salauž grēka varu pār mūsu dzīvēm, lai Viņa valstībā mēs varētu baudīt patiesu brīvību, dzīvību un pestīšanu.Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Izplatītākie maldi”

  1. Cody:


    Kāds LELB lielākās draudzes mācītājs saka par Debesu valstību: “Jaunās Derības līdzība par tirgotāju, kas meklēja dārgas pērles un, atradis vienu, pašu vērtīgāko, ar prieku par to atdeva visu, kas tam bija, apliecina, ka Debesu Valstība nav vieta, bet pieredze, kuru iespējams iegūt.“, t.i. meditācija ir vienīgais ceļš!Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.