78. Ko Dievs pieprasa no mums ar piekto bausli?


Ābrahama bērni pēc apsolījuma

Bet, ja jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahama dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. [Gal.3:29]


Ja jūs ticat un esat kristīti uz Kristu, ja ticat, ka Viņš ir apsolītais Ābrahama Pēcnācējs, kas atnesis svētību visām tautām, tad esat Ābrahama bērni – ne pēc dabas, bet viņa pieņemtie bērni.

Raksti apsola Ābrahamam ne tikai miesīgus bērnus, bet arī pieņemtus – bērnus pēc apsolījuma,

Raksti mūs sauc par Ābrahama bērniem un mantiniekiem – ne pēc miesas, bet pēc apsolījuma. Un apsolījums “tavos pēcnācējos” attiecas uz visiem pagāniem.

Apsolījums gan ir ticis dots tikai jūdiem, nevis pagāniem, kā sacīts Ps.147:19-20: “Viņš pasludināja Jēkabam Savu Vārdu un Israēlam Savus likumus un tiesas. Tā Viņš nav darījis nevienai citai tautai.” Taču arī mēs ar ticību esam saņēmuši to, kas jūdiem apsolīts, jo tikai ar ticību ir satverams Dieva apsolījums. Lai arī mums pašiem nekas nav ticis apsolīts, tomēr apsolījums runā par mums, jo apsolījumā “tavos pēcnācējos” mēs tiekam nosaukti vārdā. Apsolījums skaidri rāda, ka Ābrahams būs ne tikai jūdu tautas, bet daudzu tautu tēvs, un viņa mantojums būs ne tikai viena valsts, bet visa pasaule.

Tā nu visa Kristus Valstības godība ir apsolīta un piešķirta mums. Tādēļ kristieša sirdī un sirdsapziņā visi likumi ir atcelti, kaut arī ārēji, miesīgā ziņā tie paliek.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.