66. Kad mēs nevaram būt paklausīgi?


Liecības par trīsvienīgā Dieva miera derību

Līdz šim mēs esam redzējuši, kā Tēvs ir runājis ar Dēlu un slēdzis ar Viņu derību. Tagad mums ir jāierauga, kādā veidā Dēls ir runājis par Tēvu un šo pašu derību.

Liecības par trīsvienīgā Dieva miera derību

Ievērojiet šādas Rakstu vietas:

“Tāpēc, pasaulē ienākdams, Viņš saka [Tēvam]: upurus un dāvanas Tu neesi gribējis, bet miesu Tu Man esi radījis. Dedzināmie upuri un grēku upuri Tev nav patikuši. Tad Es sacīju: raugi, Es nāku, grāmatā par Mani ir rakstīts, Tavu prātu darīt, ak, Dievs!” (Ebr.10:5-7)

Viņš saka Nikodēmam: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību..” (Jņ.3:16)

“Tāpēc Tēvs Mani mīl, ka Es atdodu Savu dzīvību, lai Es to atkal atgūtu. Neviens to nav Man atņēmis, bet Es to atdodu pats no Sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu Es esmu saņēmis no Sava Tēva” (Jņ.10:17-18).

“Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu. Jo Es esmu no debesīm nācis, lai darītu, nevis ko Es gribu, bet ko grib Tas, kas Mani sūtījis, bet tā ir Mana sūtītāja griba, lai no visa, ko Viņš Man devis, Es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā — pastarā dienā. Jo tāda ir Mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība un Es viņu celtu augšā pastarā dienā. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību” (Jņ.6:37-40, 51).

Kas vēlas vēl dzirdēt, kā Dēls ir runājis ar Tēvu par Savu lielo uzdevumu, tam jālasa Jāņa evaņģēlija 17. nodaļa. Vēl ir atrodamas arī citas Svēto Rakstu liecības par trīsvienīgā Dieva miera derību:

Caharija saka: “Uz asins derības pamata, ko Es esmu ar tevi slēdzis, Es atsvabināšu tavus cietumniekus no bedres, kurā nav ūdens” (Cah.9:11).

Jēzus saka: “..tās ir Manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai” (Mt.26:28).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.