258. Par ko mēs varam lūgties un ko mums vajag lūgt?


Katras īstas misijas iekšējā būtība

Pirmajos vārdos Vēstulē romiešiem apustulis Pāvils to izsaka šādi: “Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izredzēts sludināt evaņģēliju [raksta šo vēstuli]” (Rom.1:1).

Katras īstas misijas iekšējā būtība

Katrs vārds šeit ir svarīgs un veido jēdziena “misija” definīciju: apustulis ir “kalps”, δούλοι, un sākotnēji šā vārda nozīme ir bijusi “dzimtcilvēks”. Viņš ir “aicināts”, kas formulēts ciešamajā kārtā, kā mēs to sakām un dzirdam dievkalpojumā “kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps”. Apustulis raksturots arī kā “izredzētais”. Situācijā, kas ciešamajā kārtā izteikta ar šiem divdabjiem, subjekts visos gadījumos ir Dievs — Viņš aicina, izrauga un dod uzdevumu. Misija tātad ir apustulāts. Bet apustulāts pastāv tādējādi, ka Dievs izrauga atsevišķus cilvēkus, aicina tos un dod viņiem Sava vārda sludināšanas uzdevumu.

Visos Vecās un Jaunās Derības stāstos par aicināšanu mēs redzam šo situāciju — kā Dievs aicina cilvēkus un dod uzdevumu Viņam kalpot. Īpaši tas izpaužas stāstā par Jeremiju, kuram Dievs, kad Viņš to aicina, saka: “Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām.” (Jer.1:5)

Latīņu vārdam mittere vai missio atbilst vēl kāds grieķu vārds, un tas ir πέμπειν. Īpaši bieži tas sastopams Jāņa evaņģēlijā, un, proti, no vienas puses, tas izsaka attiecības ar Dievu Tēvu, kas sūta Savu Dēlu, bet Tēvs un Dēls sūta Garu (Jņ.14:26, 15:26, 16:7), bet Dēls atbilstoši sūta Savus mācekļus pa visu pasauli: “Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu” (Jņ.20:21), un tas šeit attiecas uz grēku piedošanas pilnvaru, ko piešķīris Gars. Šis nosūtījums, šī misija — no Tēva caur Dēlu un caur Svēto Garu tātad ir Trinitārs. Tajā atklājas Trīsvienīgā Dieva būtība, un mēs Kristībā tiekam saistīti ar Viņu Trīsvienīgā Dieva Vārdā. Tā ir katras īstas misijas iekšējā būtība.

Arī šeit Svēto Rakstu Dieva vārds mums atklāj cēloņsakarību, kas ir pamatā sludināšanai: tā ir kustība no Tēva caur Dēlu un Svēto Garu, kas turpinās caur aicinātajiem un pilnvarotajiem sūtņiem.

Šādā izpratnē, ko atklāj un vada Dieva vārds, misija tātad ir Trīsvienīgā Dieva vārds šajā pasaules laikā. Misija nozīmē un tā ir — Dievs nāk pie mums un mēs ejam pie Dieva.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.