308. Vai kristība ir neapšaubāmi vajadzīga, lai izglābtos?


Jēzus sludina Evaņģēliju

Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts: “Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu.” Un, grāmatu aizvēris, Viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz Viņu. Un Viņš iesāka uz tiem runāt: “Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts.” [Lk.4:17-21]

Jēzus sludina Evaņģēliju


Gada pirmajā dienā ir svētīgi lasīt vārdus, kuros Evaņģēliju pasludina pats Jēzus. Neviens labāk par Viņu mums nespēs izskaidrot Evaņģēlija patieso jēgu.

“Daudzi iedomājas, ka par Evaņģēliju zina visu, tiklīdz to dzirdējuši divas vai trīs reizes,” saka Luters. Taču tas ir milzīgs pārpratums. Šo mācību mēs nekad nebūsim apguvuši pilnībā!

Mēs bieži mēdzam teikt, ka Evaņģēlijs ir aicinājums uz atgriešanos, ielūgums nākt pie Jēzus un saņemt glābšanu. Un, protams, zinām, ka grēknožēlas un atgriešanās vēsts vēl joprojām ir jāsludina. “Ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā” [Mt.18:3].

Tomēr viss minētais vēl neizskaidro Evaņģēlija būtību. Izlasiet Bībeles tekstu vēlreiz un ļaujiet, lai šie vārdi jums to atklāj: Evaņģēlijs ir vēsts, ka Dieva dotais glābšanas apsolījums Jēzū Kristū ir piepildīts!

Luters saka:

“Vārds “evaņģēlijs” (grieķu valoldā εὐαγγέλιον nozīmē “laba vēsts” jeb “labas ziņas”, ko prieks dzirdēt un stāstīt citiem. Piemēram, kad Dāvids bija uzveicis milzi Goliātu, jūdu tautā ātri izplatījās priecīgā zina, ka viņu niknākais ienaidnieks ir sakauts un tie atguvuši brīvību, prieku un mieru. Šī vēsts viņus tik ļoti sajūsmināja, ka, lielā prieka pārņemti, viņi dziedāja un dejoja. Līdzīgi arī Dieva Evaņģēlijs ir labā vēsts, ko apustuli izplatīja visā pasaulē un kas atklāj, ka patiesais Dāvids ir cīnījies pret grēku, nāvi un velnu un tos pieveicis.”

Tiktāl Luters. Evaņģēlijs ir vēsts par pestīšanas piepildījumu. Dieva apsolījums ir piepildīts, un grēka parāds samaksāts, jo Jēzus ir miris par visiem grēciniekiem. Jēzus mums ir atvēris ceļu pie Dieva un atklājis, ka visi, kas nāk Viņa vārdā, ir Dieva mīļotie bērni.

Nāc droši arī tu, jo viss ir sagatavots! Kad būsi uzklausījis brīnišķo vēsti, Dieva Gars veiks Savu darbu tavā sirdī un tu saņemsi Viņa žēlastību dzīvot ticībā Evaņģēlijam!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.