324. Vai atklātos grēkos kritis cilvēks var gūt grēku piedošanu?


Gara spēks, kas saņemts no Dieva

“Vai tad nu Tas, kas jums sniedz Garu un jūsos dara brīnumus, to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu?” [Gal.3:5]

Gara spēks, kas saņemts no Dieva

Šis pamatojums, kas ņemts no galatiešu pieredzes, apustulim patīk tik ļoti, ka viņš, norājis galatiešus un biedinādams parādījis divējādo postu, kas viņus apdraud, atkārto iepriekš minēto pierādījumu, turklāt piebilst: “Tas, kas jums sniedz Garu”, proti, tieši ar ticības sludināšanu jūs esat saņēmuši ne tikai Garu, bet arī visu savu atziņu un darbus – tas viss nāk no ticības sludināšanas.

Pāvils grib sacīt: Dievs ne tikai vienu reizi ir sniedzis jums Garu, bet arvien sniedza un vairoja jūsos Gara dāvanas – Gars, ko reiz bijāt saņēmuši, jūsos arvien pieauga un bija spēcīgs. Te skaidri redzam, ka galatieši ir darījuši brīnumus vai vismaz nesuši ticības augļus, kādus nes patiesi Evaņģēlija mācekļi, – kā apustulis cituviet saka: “Dieva Valstība nav vārdos, bet spēkā..” [1.Kor.4:20]

“Spēks”, tas nozīmē – ne tikai spēt runāt par Dieva Valstību, bet arī darbos parādīt, ka Dievs ar savu Garu mūsos ir spēcīgs. Tā iepriekš apustulis ir sacījis: “Tas, kas Pēterim bija devis spēku apustuļa darbam apgraizīto starpā, Tas arī man bija devis spēku pagānu starpā.” [Gal.2:8]

Itin kā gribētu teikt: Dievs ne tikai ar mana sprediķa palīdzību ir panācis to, ka kļuvāt ticīgi, bet arī – ka jūs svēti dzīvojāt, nesāt daudz ticības augļu un panesāt visas nelaimes.

Un šo spēku – Pāvils saka – jūs bijāt saņēmuši un iemantojuši, pirms pie jums atnāca viltus mācītāji; Gara spēku jūs taču saņēmāt nevis no Bauslības, bet no Dieva, kas jums sniedza un dienu no dienas vairoja Garu, tā ka Evaņģēlijs gaiši atmirdzēja jūsu vidū – ar mācību, ticību, darbiem un ciešanām.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.