52. Kad mēs Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi?


Dievs Kungs, tev slavejam! [392]

Dievs Kungs, tev slavejam!
Dievs Kungs, tev pateicam!
Tavs gods, Dievs Tēvs, top nodziedāts,
Pa visu pasaul’ sludināts;


Ar visi svēti eņģeļi Un kas tev kalpo svētīgi,
Un debesīs tie Ķerubim Dzied tevim ar tiem Serafim:
Svēts ir mūsu Dievs!
Svēts ir mūsu Dievs!
Svēts ir mūsu Dievs,
Tas Dievs Kungs Cebaot!

Tavs spēks, kas jau no mūžības Par zem’ un debes’ izstiepjās,
Tas pulks to Kristus mācekļu Un visu svētu praviešu
Un visi asinsliec’nieki Tev teic ar dziesmām skanīgi;

Tas kristīgs pulks pa visu zem’, Tas tavu vārdu cienā ņem,
Tev tēvam visuspēcigam,
Tev Dēlam visuaugstākam,
Tev svētam Garam arīdzan
Mēs kalpojam ar slavešan’.

Kungs Jezus, mūžigs Dieva Dēls, Tu goda-ķēniņš augsts un liels,
Tu nācis un mūs pestījis, No šķīstas jumprav’s piedzimis,

Tu nāves varu salauzijs Un debesi mums atdarijs;
Pie labas rokas austibā Tu sēdi tēva valstibā
Un aties’ tiesāt pastaros Tos dzīvos un tos mirušos.

Kungs, palīdz saviem ļautiņiem, Ar tavām as’nīm pestitiem;
Dod mums būt debes-valstibā Ar svētiem vienā draudzibā.

Tu savas drudzes patvērums, Ak, mīļais Jezu, palīdz mums,
Mūs glaba šinī laiciņā, Pēc uzņem mūžam godibā!

Tev, Dievs, ikdienas pateicam Un tavu vārdu slavejam!
Tu gribi, Kungs, mūs stiprināt, No grēkiem allaž pasargāt,
Par mums, ak Dievs, apžēlojies Un uz mums bēdās uzskaties!

Lai notiek pēc šīs lūgšanas, Dod mums pēc mūsu cerības.
Tu visu ļaunu no mums griez’, – Uz tevi, Kungs, paļaujamies.

Amen.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.