1898.gada Dziesmu-grāmata

evaņģelijuma-ticigām Lutera draudzēm ...Dieva-kalpošanai baznicā un mājās