282. Kādēļ pievienot Svētajai Lūgšanai vārdus "kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem"?


Brīvi no visiem grēkiem

Grēks vēl joprojām mīt visā cilvēka miesā un asinīs, un visa pasaule ir grimusi grēkā. Arī ticīgo miesa nes sevī grēka indi un cīnās pret Garu, un tas viss joprojām spēj ticīgo nomākt, mocīt un ļoti skumdināt.

Brīvi no visiem grēkiem

Tomēr miesa vairs nespēj tos nosodīt un pazudināt, jo visi Dieva vaiga priekšā ir uz mūžīgiem laikiem brīvi no visiem grēkiem, tīri, piemīlīgi un patīkami, it kā nekad nebūtu grēkojuši un viņos nebūtu atrodams pat ne mazākais ļaunums, bet tie ir taisnības un svētuma pilni. Bauslība ir tik pilnīgi apmierināta, ka tā vairs nevar spriest tiesu pār Kristus ticīgajiem.

Bauslība gan vēl arvien nāk sirdsapziņā, uzmācas, draud un bieži tos nomāc, taču īstenībā ticīgie vairs neatrodas zem Bauslības, bet zem žēlastības, jo, ja Bauslība vēl joprojām tiesātu kristieti, tad Kristus būtu velti miris un no Viņa upura mums nebūtu nekāda labuma, pat ja Kristus simtreiz būtu miris mūsu labā!

Cik fantastiska brīvība! Kamēr vien turamies pie Kristus, mums grēku vairs nepieskaita un Bauslība mūs vairs netiesā. Un, pat ja nāve mūs joprojām biedē, tā vienlaikus jau ir uzveikta, tāpēc kristieši to var uztvert kā saldu miegu un slepenu pārpasaulīgu ceļojumu uz ilgi gaidītām dzīvības mājām. Velns ir tik pilnīgi uzveikts, ka, paliekot pie Kristus, viņš mums nevar nodarīt ne sīkāko ļaunumu kā vien to, ko pats Dievs sūtījis mūsu pārmācībai. Ar visu savu viltu un ļaunumu velnam tagad jākļūst par kalpu saviem līdzšinējiem vergiem. Par viņa laupījumu kļūst tikai tie, kas padodas viņam labprātīgi.

Tagad visa pasaule ar Kristus brīnišķīgo uzvaru ir Viņā patiesi atpestīta, gluži kā Ādamā pasaule bija kritusi un pazudusi un no Ādama mantojusi grēku un nāvi. Ādama mantojumu mēs ik brīdi jūtam sevī un redzam pasaulē, bet Kristus mantojumu mēs neredzam un nejūtam, tāpēc tas ar Evaņģēliju ir jāpasludina un tam jātic. Tagad Dievs raugās uz Kristu un Viņa nopelnu. Un, gluži kā tu redzi pasauli grimušu grēkā, tā Dievs uzlūko cilvēkus atpestītus, taisnotus un svētdarītus Kristū, jā, tik jaukus un tīkamus, kādus Viņš tos bija radījis sākumā, proti, ļoti labus.

Ja Kristus nebūtu pilnībā izpildījis Savu glābšanas misiju, tad pasaule Dieva acīs netiktu atjaunota. Taču nu mūsu svētībai vairs nav nekādu šķēršļu un atliek vien uzklausīt Viņa aicinājumu: “Godājiet Dēlu!” — Nāciet, atkritēju bērni! Nāciet, iesim viens ar otru tiesā: kaut jūsu grēki būtu sarkani kā asinis, tie kļūs balti kā sniegs. “Un Gars un līgava saka: “Nāc!” Un, kas to dzird, lai saka: “Nāc!” Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas” (Atkl.22:17). Jā, “kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts” (Mk.16:16).

Birkas: , , , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.