88. Vai saderināšanās uzliek pienākumu?Draudzes sapulcēšana un sūtība

Kā baznīcas locekļi mēs atrodamies baznīcas kalpošanā un ar to Jēzus Kristus miesas sadraudzībā, kuras galva ir Kristus pats (Rom.12; 1.Kor.12; Ef.4). Tādēļ viss tas, kas tiek sacīts par un arī pret baznīcu, par un arī pret tās locekļiem, vienmēr saistīts ar runātāju pirmajā personā. Jo tā ir mana baznīca, kam es kalpoju, un kas ar savu kalpošanu, sludinot vārdu un pārvaldot Sakramentus, manī rada drošu pārliecību par to, ka es visā pilnībā saņemšu to, ko Dievs ir apsolījis un Gara spēkā dāvina savējiem:

“Grēku piedošanu, augšāmcelšanos no mirušajiem un mūžīgo dzīvību.“

Lasīt tālāk »Pamācība attiecībām ar līdzcilvēkiem

Par ko runā otrā baušļu plāksne?

otra Dieva pamācība

Lasīt tālāk »


Jonas zivs pārāk reliģiska

Lielbritānijas galvaspilsētas centrā nav atļauts izstādīt sešpadsmitmetrīgu kašalotu, kuram var ierāpties iekšpusē un noklausīties stāstu par Jonu, jo tas esot pārāk reliģisks.

Jonas zivs milzīgs kašalots

Lasīt tālāk »


Dievbijīgs gans ir norūpējies par savām avīm

Teicami ir iekaist par labu vienmēr un ne tikai tad, kad es esmu pie jums. [Gal.4:18]

dievbijīigs gans un avis

Lasīt tālāk »


Zudusi visa cerība?

“Tēvs, tavās rokās es atdodu savu garu” (Lk.23:46), skaļi lūdz Jēzus. “Viss piepildīts”, Viņš nokar savu galvu un mirst. (Jņ.19:30).

Jēzus pie krusta Golgātā

Lasīt tālāk »


Pūpolu svētdienas sprediķis

Un, kad tie tuvojās Jeruzālemei un nāca pie Betfagas, pie Eļļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no Saviem mācekļiem un tiem sacīja: “Eita uz ciemu, kas jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsit ēzeļa māti piesietu un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie Manis. Un, ja kas jums ko sacīs, tad atsakait: Tam Kungam to vajag, tūdaļ Viņš jums tos atlaidīs.” Bet viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds: sakait Ciānas meitai: redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastunesējas ēzeļa mātes kumeļa.- Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis, atveda ēzeļa māti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja Viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem un kaisīja tos uz ceļa, bet ļaudis, kas gāja Viņam priekšā un nopakaļ, kliedza un sauca: “Ozianna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Ozianna visaugstākās debesīs!” (Mt.21:1-9)

Palmu jeb pūpolu svētdiena

Lasīt tālāk »


Taisnība, kas mums sarūpēta

Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība. [Rom.3:21]

Jēzus taisnība manifistējas pie krusta

Lasīt tālāk »


15 skaisti pamesti dievnami

Pasaulē ir daudz brīnišķīgu lietu un vietu, kas reiz uzsāktas, bet pēcāk aizmirstas un atstātas novārtā, tai skaitā arī dievnami un baznīcas. Piedāvājam apskatīt piecpadsmit skaistas ceļotāju pamanītas un iemūžinātas vietas, kur reiz notikuši dievkalpojumi.

ceļotājs ieklīdis pamestā baznīcā

Lasīt tālāk »


Invalīda apliecība

“Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani.” [2.Kor.12:9]

invalīda apliecība

Lasīt tālāk »


Tā Kunga prāts lai notiek

Kad viņš neļāvās pierunāties, mēs apklusām, sacīdami: “Tā Kunga prāts lai notiek.” [Ap.d.21:14]

Lasīt tālāk »


Baznīca kailiem dievlūdzējiem

ASV pilsētā Saushemptonā ir kāda draudze, kurā baznīcēniem uz dievkalpojumiem jāierodas pilnīgi kailiem.

kails mācītājs vada dievkalpojumu

Lasīt tālāk »