361. Kā parasti notiek sagatavošanās Vakarēdienam luteriskajā Baznīcā?


Vai esat drošs, ka jums nav, ko nožēlot?

Slavenajā krievu gleznotāja Iļjas Repina gleznā Atteikšanās no grēksūdzes cietumnieks saka priesterim, kurš tur rokā krucifiksu: “Nē, man nav vajadzīga jūsu palīdzība.” Nocietinātais cietumnieks nejūt vajadzību pēc piedošanas, jo viņš uzskata, ka neko ļaunu nav darījis.

Vai esat drošs, ka jums nav, ko nožēlot?


VAI JŪS ESAT TĀDS KĀ ŠIS CIETUMNIEKS?

Lai arī jūs tas varētu šokēt, jūsu attieksme, iespējams, lielā mērā ir tāda pati kā šim cietumniekam. Jūs atzīstat, ka dažkārt kļūdāties, tomēr jums nešķiet, ka jums ik dienas būtu vajadzīga grēknožēla un atgriešanās.

Tomēr Dievs vēlas no jums dzirdēt nevis augstprātīgos vārdus: “Es esmu diezgan labs cilvēks,” bet gan lai jūs līdz ar apustuli Pāvilu atzītu: “Es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs” [Rom.7:18].

Neraugieties uz krucifiksu ar dziļu vienaldzību, kā to dara šis cietumnieks, bet gan gremdējieties nopietnās pārdomās par Kristus ciešanām. Apdomājiet, ka tie ir jūsu grēki, kas lika Kristum karāties pie krusta. Jēzus krusts norāda vienlaikus uz jūsu vainu, tās izraisītajām bēdām un Viņa žēlumu pret jums – “Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba” [1.Pēt.2:24]. “Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts” [Jes.53:5; Gal.3:13]. Tāpēc raugieties uz krustu kā uz jūsu grēka un vainas nopelnu, apzinoties, ka Jēzus tika pie tā pienaglots jūsu dēļ!

VESELAJAM ĀRSTA NEVAJAG

Jēzus ļoti tieši uzrunā visus tos, kuri domā tāpat kā šajā gleznā attēlotais cietumnieks. Viņš saka: “Veseliem ārsta nevajag, bet slimiem” [Lk.5:31]. Cilvēks neiet pie ārsta, iekams nav aptvēris, ka ir slims, un gluži tāpat jūs nespējat ilgoties pēc tā, lai Jēzus jūs dziedina no grēkiem, iekams neesat apzinājies, ka esat grēcinieks un jums nepieciešama Viņa dziedinošā piedošana.

Nepretojieties Dieva darbam, ko Svētais Gars veic jūsos ar spēcīgo Dieva vārdu! Pievienojieties muitnieka lūgšanai: “Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs” [Lk.18:13]. Priecājieties, ka esat apzinājies, ka esat grēcinieks un ilgojaties pēc Jēzus piedošanas, – tas viss ir Svētā Gara dāvana. Mārtiņš Luters ir teicis:

“Satriekta sirds ir liels retums un liela žēlastība.. vienīgi Svētais Gars var tādu iedot.”

Bez Dieva darba jūsos Jēzus krusts un piedošana jums paliek tikpat tukši un nenozīmīgi kā šeit attēlotajam cietumniekam.

KRUSTS NORĀDA UZ JĒZUS SNIEGTO DZIEDINĀŠANU

Kad Svētais Gars ir veicis savu dievišķo darbu, radot jūsos grēka apziņu, jūs spējat citām acīm paraudzīties uz Jēzus krustu. Svētais Gars ar dzīvu darošo Dieva vārdu dara jūs spējīgu krustā saskatīt to, ka Jēzus ne tikai bija “mūsu grēku dēļ satriekts”, bet arī to, ka “ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti” [Jes.53:5]. “Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem” [1.Jņ.1:7], jo “Viņš ir mūsu grēku izpircējs” [1.Jņ.2:2\.

Nepagurstiet skatīt Jēzu pie krusta, kad Viņa asinis tiek izlietas par jūsu grēkiem! Ikreiz uzlūkojot krucifiksu, savā grēku nožēlā priecājieties, ka te jūs varat vienlaikus ieraudzīt gan savu grēku, gan izpirkšanu. To ļoti labi pateicis Mārtiņš Luters:

"Tikai tie, kas ir slimi, meklē ārstu; tikai pazudusī avs tiek meklēta; tikai tas, kurš ir gūstā, tiek atbrīvots.. Tādēļ lai sakām Dievam: ak, cik labprāt mēs esam tukši, lai Tu mūs piepildītu ar sevi! Labprāt es esmu vājš, lai manī varētu iemājot Tavs spēks! Labprāt es esmu grēcinieks, lai Tu manī parādītos taisns [sk. Ps.51:6; Rom.3:4]!”

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.