2. Kas ir Mazais Katehisms?


Svētības “Kristū”

Būt “Kristū” ir īpašs stāvoklis, ko Dievs izmanto, lai izlietu savu žēlastību pār tiem, ko Viņš dara par saviem bērniem (1.Kor.1:30). Bet kā lai kļūst par tādu, kurš ir “Kristū“?

Svētības "Kristū"


Vārds “Kristū” Jaunajā Derībā sastopams gandrīz 200 reižu. Tas ir Dieva darbs, ka jūs esat Kristū (1.Kor.1:30), un tas atver durvis daudzām svētībām, ko Dievs vēlas jums dot.

“Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.” [Rom.3:24]

“Tāpat spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam.” [Rom.6:11]

“Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” [Rom.6:23]

“Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.” [Rom.8:1]

“..Jēzū Kristū svētītiem.” [1.Kor.1:2]

“Es pateicos Dievam vienumēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristū Jēzū.” [1.Kor.1:4]

“No Viņa jūs esat Kristū.” [1.Kor.1:30]

“Kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti.” [1.Kor.15:22]

“Ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums.” [2.Kor.5:17]

“Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi.” [2.Kor.5:19]

“..mūsu brīvību, kas mums dota Kristū Jēzū”, Gal.2:4. “Lai Ābrahāma svētība nāk­tu pār pagāniem Kristū Jēzū.” [Gal.3:14]

“Jo jūs visnotaļ esat Dieva bērni caur ticību Kristū Jēzū.” [Gal.3:26]

“..jūs visi esat viens Kristū Jēzū.” [Gal.3:28]

“Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs.” [Ef.1:3]

“[Dievs] Kristū Jēzū un līdz ar Viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs.” [Ef.2:6]

“Mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem.” [Ef.2:10]

“Tagad jūs esat Kristū Jēzū; jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi.” [Ef.2:13]

“Evaņģēlijam nākot, pagāni Jēzū Kristū līdzi kļuvuši par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. ..Jo tā tam bija jānotiek pēc Viņa mūžīgā no­doma, ko Viņš piepildījis mūsu Kungā Kristū Jēzū.” [Ef.3:6, 11]

“..kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.” [Ef.4:32]

“[Lai es] atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata.” [Fil.3:9]

“Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū, Jēzū.” [Fil.4:7]

“Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.” [Fil.4:19]

“Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristū.” [Kol.1:28]

“..un tie Kristū mirušie uzcelsies papriekš.” [1.Tes.4:16]

“Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.” [1.Tes.5:18]

“Pāvils, Kristus Jēzus apustulis pēc Dieva gribas ar dzīvības apsolījumu Kristū Jēzū.. jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un žēlastības, kas mums dota Kristū Jēzū pirms mūžīgiem laikiem.. Turi to par veselīgu mācību paraugu, ko esi dzirdējis no manis ticī­bā un mīlestībā, kas Kristū Jēzū.” [2.Tim.1:1, 9, 13]

“Tāpēc es visu panesu izredzēto dēļ, lai arī viņiem būtu daļa pie pestīšanas, kas dota Kristū Jēzū, un pie mūžīgas godības.” [2.Tim.2:10]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.