105. Kas mums, septītā baušļa ietvaros, ir īpaši jāpatur prātā?


Raugi, ko Dievs mūsu labā ir darījis

Tagad tā saka Kungs, tavs Radītājs, Jēkab, tavs Veidotājs, Israēl: “Nebaidies, es tevi izpirkšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans! [Jes.43:1]

Raugi, ko Dievs mūsu labā ir darījis


Dieva izredzētā tauta nosaukta Jēkaba un Israēla vārdā. Ar šiem vārdiem Tas Kungs atgādina, ka pats ir šīs tautas Radītājs, Veidotājs un Glābējs. Arī Jaunās derības Dieva tautai šie brīnišķīgie vārdi ir jāliek pie sirds.

Protams, nav jāšaubās, ka Dievs ir radījis visus cilvēkus. Tomēr tā ir īpaša patiesība, ka Dievs ir Savas tautas Radītājs. Mainot cilvēces vēstures gaitu un aicinot Ābrahāmu par “ticības tēvu”, Dievs radīja Savu izredzēto tautu. Viņš šo tautu radīja un veidoja, izvezdams no Ēģiptes verdzības un sūtīdams tai soģus un praviešus.

Saucot sevi par Dieva tautu, Israēls domāja par varenajiem Dieva darbiem, kādus bija pieredzējuši tēvi. Pieminot Ābrahāmu, īzāku un Jēkabu, Israēla tauta atcerējās Mozu, ceļojumu cauri Sarkanajai jūrai un arī praviešus. Tie visi bija Dieva darbi, un Israēls bija Viņa izredzētā tauta.

Arī mēs, tagadējie kristieši, esam Dieva tauta, kas staigā ticīgā Ābrahāma pēdās [Rom.4:12]. Arī mēs ticam, ka, sūtīdams Savu vienpiedzimušo Dēlu kā cilvēces grēku izpircēju, Dievs ir izglābis Sev tautu. Ar Kristību un ticību šī tauta atrodas Viņa patvērumā.

Jā, tie patiesi ir brīnišķīgi Dieva vārdi, kas skan vēl šodien: “Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!”

Kādas uzticības pilnas attiecības starp Kungu un visiem, kas Viņam tic! Pieminēsim Jēzus vārdus: “Viņš Savas avis sauc vārdā” [Jņ.10:3].

“Tu esi mans.” Šie vārdi ir sirsnīgākais mīlestības apliecinājums, kādu vien var iedomāties. Ar šiem vārdiem Dievs ikvienu no mums aicina pie Sevis, lai piederam Viņam. Nekur nav tik labi un droši kā pie Viņa!

Attiecībās ar Dievu tev jānovērš acis no sevis, no savas ticības un mīlestības un allaž jāraugās uz to, ko Dievs Jēzū Kristū mūsu labā ir darījis. Tikai tad tu stāvēsi uz droša pamata.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.