142. Kas ir evaņģēlijs?


Pastāvēt kārdinājumos

“Visa pasaule ir grimusi ļaunumā” (1.Jņ.5:19). Tie ir biedējoši vārdi, taču tie nāk tieši no Dieva mutes. Vai tas nozīmē, ka mums ik dienas jādzīvo pastāvīgās bailēs no tā, ka velns mūs kārdinās, krāps un maitās? Nē! Mūsu mīlošais Debesu Tēvs Kristū apsola mums tieši to pašu, ko savā laikā solīja Savam kalpam Ījabam. Dievs ļāva sātanam kārdināt Ījabu, taču aizliedza viņam šo vīru nobendēt. “Tad Tas Kungs sacīja sātanam: “Labi, viss, kas tam pieder, lai ir tavā varā, tikai neizstiep savu roku pret viņu pašu”" (Īj.1:12). Dievs sola jūs sargāt visos kārdinājumos gluži tāpat kā Ījabu. Pat ja velns jūs pakļauj īpaši spēcīgam

Pastāvēt kārdinājumos


KĀRDINĀJUMĀ ALLAŽ ATCERIETIES PAR LABO VĒSTI!

Mums visapkārt ir pierādījumi tam, kādu postu velns nes laulībām, ģimenēm un cilvēku dzīvei. Nereti viņa izraisītās ciešanas var šķist nepanesamas. Iespējams, ka viņš jau ir spējis sagandēt arī tavu dzīvi. Un tomēr visos šajos kārdinājumos mums ir dota cerība! Sātanam nekad netiks ļauts izpostīt mūsu ticību! Ikdienas gaitās paturiet prātā šos Jēzus vārdus: “Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas. Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas” (Jņ.10:27–29). Tik tiešām, lai slavēts ir Viņa vārds, jo “Tas Kungs prot izglābt dievbijīgos no kārdinājuma” (2.Pēt.2:9).

AIZSARDZĪBU PRET SĀTANU IEGŪSIET, SEKOJOT KRISTUM!

Bībeles lappusēs ir ne mazums piemēru tam, kā sātans kārdina Dieva ļaudis. Ābrahāms tika kārdināts lauzt Dievam doto solījumu (1.Moz.14:21–24); Elīsu kārdināja pieņemt samaksu par viņa veikto dziedināšanu (2.Ķēn.5:15–16); Ījabs tika kārdināts zaimot Dievu (Īj.2:9–10). Šo uzskaitījumu varētu turpināt.

Šādi stāsti par velna izraisītiem kārdinājumiem var būt visai noderīgi. Visnoderīgākais šāda veida stāsts ir atspoguļots šajā lappusē redzamajā gleznā. “Tad Gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka Tas taptu velna kārdināts” (Mt.4:1). Sātans vairākas reizes mēģināja iekārdināt Jēzu, pat izmantojot sagrozītus Bībeles citātus. Apbruņojies vienīgi un tikai ar dzīvo Dieva vārdu, Jēzus atspēkoja visus kārdinājumus, līdz visbeidzot “velns Viņu atstāja” (Mt.4:11).

Šī vēsturiskā notikuma aprakstu Bībelē — velna centienus kārdināt Jēzu — būtu vērts pārlasīt katru dienu. Kādēļ? Tādēļ, ka velns mūs noteikti kārdinās ik dienu, pat ik stundu. Nebaidīsimies no velna un viņa kārdinājumiem. Mēs neesam vieni: “Jo tāpēc, ka Viņš pats [Jēzus] kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti” (Ebr.2:18). Luters piemetina: “Tev ir jāaizdzen velns, izsakoties pavisam īsi:

“Atkāpies no manis, sātan! (Mt.4:10) Nemēģini manī sēt šaubas. Dieva Dēls nāca šai pasaulē, lai iznīcinātu tavus darbus (1.Jņ.3:8) un kliedētu šaubas.” Līdz ar to kārdinājumam būs pielikts punkts, un sirdī atgriezīsies miers, klusums un Dieva mīlestība.”

APSOLĪJUMS, KAS JĀPATUR PRĀTĀ IK DIENAS!

Gatavojoties ikdienas cīņai ar sātanu, paturiet savā sirdī un prātā šo brīnišķīgo un nenovērtējamo apsolījumu, kas jūs stiprinās pat visgrūtākajos brīžos: “Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest” (1.Kor.10:13). Pierakstiet šo unikālo Dieva solījumu un vienmēr paturiet to sev acu priekšā.

KĀRDINĀJUMOS SLĒPJAS ARĪ DIEVA SVĒTĪBA!

Visbeidzot, cīnoties ar kārdinājumiem, atcerēsimies, ka Dievs izmanto kārdinājumus mums par svētību un Sev par pagodinājumu! “Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma” (Jēk.1:2–4). Kas tad ir šī svētība, ko Dievs sagatavojis mums un visiem citiem, kas iztur velna kārdinājumus? “Tāpēc, ka tu esi turējis Manu pacietības mācību, Es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes” (Atkl.3:10). Un vēl: “Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl” (Jēk.1:12).

    Mīļais Kungs Jēzu, Savā vārdā Tu brīdini mani, ka sātans ik dienas kārdinās mani, gluži kā viņš mēģināja kārdināt un pievilt arī Tevi. Es pateicos Tev par vēsti, ka Tu neļausi uzlikt man lielākus kārdinājumus, nekā es varu paciest, un arī tad — pateicoties tai pacietībai, kas nāk no Tevis. Tavā svētajā un velnam nāvējošajā vārdā es lūdzos. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.