41. Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?


Pasludināti par taisniem

Dievs “taisno lūgšanas uzklausa” (Sal.pam.15:29). Nepareizi saprasts, šis Bībeles teksts varētu jūs kavēt lūgties. Jūs varētu domāt, ka neesat pietiekami taisns, lai tuvotos Dieva žēlastības tronim.

Pasludināti par taisniem

Nezaudējiet drosmi. Dievam priekš jums ir laba vēsts. Viņš uzklausa un atbild uz jūsu lūgšanām nevis jūsu pašu nepilnīgā taisnīguma, bet gan Kristus pilnīgā taisnuma dēļ. Tāpēc arī Pāvilam ir tik liela uzdrīkstēšanās lūgšanā. Viņš zināja, ka negūst “savu taisnību no bauslības”. Apustulis drošību lūgšanā drīzāk ir guvis taisnībā, kas nāk “no Kristus ticības”, taisnībā “no Dieva uz ticības pamata” (Fil.3:9).

SAVĀ ŽĒLASTĪBĀ DIEVS MŪS PASLUDINA PAR CIENĪGIEM LŪGT

Neviens nevar lūgt ar pārliecību, paļaujoties pats uz savu taisnību. Tomēr, ja jūsu skats ir ticībā vērsts uz Kristu, Dievs dos jums paļāvību runāt ar Viņu pārliecībā un drošībā, ka jūsu lūgšana tiks uzklausīta un atbildēta. Caur ticību Jēzum Kristum, Dievs apsola dēstīt jūsu sirdīs lielu uzdrīkstēšanos runāt ar Viņu. Taisnība, kas nepieciešama, lai varētu lūgt ar pārliecību, nāk vienīgi caur Kristu. Ne jūs, ne es neesam pelnījuši šo taisnību. Tomēr, lai arī esam grēcinieki, necienīgi tuvoties Dievam lūgšanā, Jēzū Kristū mēs esam PASLUDINĀTI par taisniem. Dievs ir uzkrāvis savam Dēlam visus mūsu grēkus un netaisnību. Savukārt mūs Dievs savā žēlastībā ietērpj Kristus taisnības drēbēs un PASLUDINA par TAISNIEM savā priekšā! Slavējiet Viņa Vārdu! “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2.Kor.5:21).

SARGIETIES NO VILTUS PRAVIEŠIEM

Daži reliģiskie līderi izmanto tos, kuri jūtas netaisni Dieva acīs un necienīgi nākt Dieva priekšā lūgšanās. Viņi saka: “Sūtiet savas lūgšanas man un es tās nodošu Dievam”.

Kādi no televīzijas evaņģēlistiem Savienotajās Valstīs pat ir iedzīvojušies bagātībā, ņemot maksu par aizlūgumiem. Pret ziedojumiem viņi apsola lūgt par saviem skatītājiem. Daudzi no skatītājiem domā, ka evaņģēlists ir kāds īpaši svēts un taisns cilvēks. Un viņu ticība tiek likta uz šiem reliģiskajiem līderiem, nevis uz Jēzu Kristu. Viņiem šķiet, ka šo “svēto vīru” lūgšanas ir daudz iedarbīgākas par viņu pašu lūgšanām. Tā vietā, lai sludinātu saviem sekotājiem, ka Kristū Dievs visus ticīgos pasludina par vienlīdz taisniem un vienlīdz cienīgiem lūgt, šie vilki avju ādās krāpj un posta Kristus ganāmpulku.

Neļaujiet šiem mūslaiku krāpniekiem, kādi nu darbojas daudzās valstīs, sevi maldināt. Bet gan droši un priecīgi dodieties pie Dieva žēlastības troņa. Jums nav vajadzīgs, lai kāds cilvēks būtu jūsu starpnieks vai “lūgšanu mākleris”. Sakiet līdz ar Vēstules ebrejiem autoru: “Tāpēc pieiesim bez bailēm pie [Dieva] žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā” (Ebr.4:16). Nebīstieties, jo “Kristū mums ir drošs prāts un ticībā uz Viņu paļāvība tuvoties Dievam” (Ef.3:12).

LŪDZIET DROŠI UN AR PRIEKU!

Sākot ar šo dienu pilnībā paļaujieties uz to, ka caur ticību Kristum Dievs žēlīgi pasludina jūs par taisnotiem savā priekšā. Nākamreiz lasot: “daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā” (Jēk.5:16), nevilcinieties lūgt tikai tāpēc, ka jums liekas – jūs neesat pietiekami taisns. Bet ar pilnīgu pārliecību, ka Kristū Dievs ir jūs atzinis par pilnīgiem un taisniem savā priekšā, lūdziet nešaubīdamies un prieka pilni. Lai būtu droši, ka velns jums neatņems šo pārliecību, ik dienas lūdziet šādu Bībelē pamatotu lūgšanu:

    Mīļais debesu Tēvs, dziļā pazemībā es nāku šodien pie Tevis ar visām savām rūpēm, priekiem un vajadzībām. Manu grēku dēļ mana sirds ir salauzta un prāts satriekts un noskumis (Ps.34:19). Tomēr Jēzus mani ir iedrošinājis bez bailēm tuvoties Tavam tronim. Caur Tava Dēla nāvi un augšāmcelšanos Tu esi atzinis mani par cienīgu runāt ar Tevi vienmēr, kad vien to vēlos. Paldies Tev Kungs! Tagad man vairs nav mana nepilnīgā taisnība, kas gūta no bauslības, bet Tava pilnīgā taisnība, kuru Tu man dod kā dāvanu caur ticību Jēzum (Fil.3:16). Jēzus dēļ uzklausi manu lūgšanu. Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.