136. Kādā stāvoklī cilvēks ir iedzimtā grēka dēļ?


Par bērnu radīšanas darbu un laulības kārtu

“Tad cilvēks atzina Ievu, savu sievu, un tā tapa grūta un dzemdēja Kainu.” [1.Moz.4:1]

Par bērnu radīšanas darbu un laulības kārtu

Svētais Gars ne vien saka – Ādams atzinis Ievu, bet arī piebilst: “Savu sievu.” Jo par netiklu dzīvi, kurā vīrs iet drīz pie vienas, drīz atkal pie citas, Dievs negrib ne dzirdēt – Viņš vēlas, lai katram pietiktu ar savu sievu. Un, lai gan arī laulātu ļaužu vidū šī kopība nepavisam nav tik šķīsta, kā tas būtu cilvēka pirmatnējās nevainības stāvoklī, tomēr laulības kārtā, arī neraugoties uz pārmērīgo miesas tieksmi un visu pārējo postu, paliek Dieva svētība, – kā šeit sacīts.

Un tas sacīts ne Ādama un Ievas dēļ, kuri tai laikā, kad Mozus rakstīja, jau sen bija pārvērtušies pīšļos un putekļos, bet mūsu dēļ, – lai tie, kuri nespēj atturēties, būtu mierā katrs ar savu Ievu un neaizskartu citas sievas.

Bet šo izteiksmes veidu – “atzina savu sievu” – lieto tikai ebreji; latīņi un grieķi tā nerunā. Tomēr tas ir skaists, lielisks veids – ne vien tādēļ, ka šeit tiek lietoti tikumīgi un godbijīgi vārdi, bet arī tādēļ, ka tie izsaka ko īpašu. Ebreju vārdam יָדַע ir daudz plašāka nozīme nekā mūsu vārdam “atzīt”. Jo tas nozīmē – ne tikai atzīt ar domām, bet arī sajust un pieredzēt (ja tā var sacīt).

Tā Ījabs par bezdievjiem saka: viņi atzīs, ko nozīmē – rīkoties pret Dievu, tas ir, viņi to piedzīvos un uzzinās. Tāpat arī sacīts: “Es atzīstu savus pārkāpumus” [Ps.51:5], tas ir, es tos sajūtu un zinu. Un: “Tagad es zinu [atzīstu], ka tu bīsties Dieva” [1.Moz.22:18], tas ir, es to esmu redzējis apliecinātu ar darbiem. Un arī Lk. 1:34: “..jo es vīra neapzinos [neatzīstu]”, tas ir, es vīra nepazīstu. Marija gan ir pazinusi daudzus vīriešus, taču nevienu no tiem nav iepazinusi, nedz sajutusi. Tāpat arī šeit: Ādams ir atzinis savu sievu, tas ir, viņš ne tikai zinājis, bet arī īstenībā pieredzējis, ka Ieva ir viņa sieva.

Turpmākie vārdi: “Un tā tapa grūta un dzemdēja Kainu” skaidri parāda, ka tolaik dabā viss noticis labāk nekā tagad. Tolaik laulības dzīve nevarēja palikt bez augļiem, kā tas mēdz būt tagad, kad pasaule jau ir kļuvusi veca. Ieva ir tapusi grūta jau tad, kad vīrs viņu atzinis tikai vienu reizi.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.