233. Kā kristietim jāizturas pret pareizās mācības Baznīcām?


Neaizmirstiet piedot citiem

Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja: tu nekrietnais kalps! Visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arīdzan nebija apžēloties par savu darba biedru, es par tevi esmu apžēlojies? [Mt.18:32-33]

neaizmirsti piedot citiem

Dieva vārds skaidri māca, ka tam, kas Dieva priekšā nāk ar grēknožēlu un ticību, Jēzus nopelna dēļ visi grēki ir piedoti.

Tomēr Dievs grib, lai arī mēs piedodam tiem, kas grēkojuši pret mums.

Skaidrodams šo svarīgo patiesību, Jēzus stāsta līdzību par nekrietno kalpu.

Jēzus saka: ja tu savam brālim nepiedosi, Dievs nepiedos arī tev.

Nav viegli piedot grēkus. Diemžēl arī mēs savā sirdī glabājam un pieminam ļaunumu, ko mums kāds nodarījis, un vēlamies par to atmaksāt. Tāpēc Jēzus atgādina mūsu pašu pārkāpumus, kā arī lielo nopelnu, ar Savu nāvi pie krusta staba izpērkot mūsu grēkus.

Tik ļoti dārgi Jēzus samaksāja par mūsu apžēlošanu un grēku piedošanu. Tik ļoti daudz Dievs mūsu labā ir darījis, ļaujot Savam Dēlam ciest mūsu sodu. Paturēsim to prātā vienmēr, kad mums būs grūti piedot citiem. Ievērosim, ka citi pret mums ir grēkojuši daudz mazāk, nekā mēs esam grēkojuši pret svēto Dievu.

Bet savās grūtībās un grēkos mēs varam rēķināties ar Tā Kunga palīdzību. Allaž vērsīsim savu skatu uz Jēzus mīlestību. Protams, neviens no mums nav pelnījis Kristus žēlastību un grēku piedošanu. Tāpēc, saņemdami neizteicami lielo un dievišķo grēku piedošanu, mācīsimies piedot arī tiem, kas grēkojuši pret mums.

Daudzi kristieši pieredz lielas grūtības, savā sirdī juzdami rūgtumu, naidu un atriebības domas pret cilvēkiem, kas viņiem darījuši ļaunu. Un izbijušies tie jautā: vai Dievs man piedos, ja manā sirdī ir šādas domas?

Iegaumē labi un allaž paturi prātā, ka mūsu samaitātā miesa un no Ādama mantotā iedzimtā daba ir un paliks ļauna. Mūsu grēcīgā miesa nekad nevēlēsies piedot un mīlēt, jo tā nespēj paklausīt Dieva gribai. [Rom.8:7]

Tādēļ jautājums nav par to, vai cilvēka prātā var rasties ļaunas un atriebīgas domas, jo no šādām domām mēs nekad nespēsim izvairīties. Jautājums ir, kā tu ar šīm domām rīkosies: vai ļausi tām pieņemties spēkā un saindēt tavu prātu vai arī steigsies pie Jēzus šīs domas nožēlot, izsūdzēt un lūgt pēc žēlastības. “Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti”. [1.Kor.11:31]

Allaž steigsimies pie Jēzus ar visiem saviem grēkiem un nepilnībām!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.