350. Ko mūsu Kungs Jēzus Kristus ir noteicis, kad Viņš saka "To dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami"?


Spējīgi piedot Kristū

Angļu tautā saglabājies nostāsts par Notingemas grāfienes pirmsnāves grēksūdzi karalienei Elizabetei I. Elizabete, noklausījusies grēksūdzi, esot atbildējusi: “Dievs lai jums piedod, madam, bet es to nevaru.”

Attēls rāda līdzīgu nepiedošanas ainu, kuru Jēzus apraksta līdzībā par pazudušo dēlu (Lk.15:11–32). Jaunākais no abiem dēliem bija devies uz tālu zemi un izšķiedis savu mantojumu. Kad viņš atgriezās mājās, viņa tēvs nekavējās tam piedot. Turpretī vecākais brālis, tāpat kā karaliene Elizabete I, atteicās piedot.

NESPĒJĪGI PIEDOT

Uzmanīgi aplūkojiet nepiedodošo brāli. Vai neredzat viņā sevi? Varbūt kāds ir jūs sadusmojis, aizvainojis, sāpinājis. Tā vietā, lai piedotu, kā to darīja Jēzus, jūs esat velnam atļāvis nocietināt savu sirdi, tāpat kā karaliene Elizabete vai šis vecākais brālis. Patiesībā jūs varbūt nemaz negribat piedot tiem, kas pret jums grēkojuši, pat ja viņi to lūdz.

Bet varbūt jūs sirdī vēlaties piedot, taču nespējat. Jūs jūtaties kā Mārtiņš Luters, kad viņš atzinās Dievam: “Es to nevaru izdarīt .. un tāpēc, ka es nevaru, es lūdzu Tev spēku, lai es to varētu.”

Ja esat nonācis vecākā brāļa situācijā, nenokariet degunu! Jums nav jāmēģina pašam sevī radīt piedošanas jūtas, lai varētu piedot citiem. Savā brīnišķīgajā Kristības dāvanā savienojot jūs ar Jēzu, Dievs sagādā “visu, kas vajadzīgs [jūsu] dzīvībai un dievbijībai” (2.Pēt.1:3), tai skaitā arī atbrīvojošo spēju piedot citiem, “kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis” (Ef.4:32).

KRISTŪ DIEVS JŪS DARA SPĒJĪGUS PIEDOT

Kristus runā par brīnišķīgu un spēkpilnu savienojumu, kad Viņš saka: “Es esmu vīnakoks, jūs tie zari. Kas manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt” (Jņ.15:5). Kad Kristībā Dievs jūs ir savienojis ar Kristu, šo “Īsto Vīnakoku” (Jņ.15:1), jūsu Pestītāja visvarenā piedošana plūst ne vien pie jums, bet arī caur jums! Caur šo vienojošo saiti Kristū Dievs jums piedod, un caur šo pašu brīnišķo saiti Viņš dara jūs spējīgus piedot pat tiem, kas jūs ienīst.

Tādējādi, kad jūs dzirdat Jēzus pavēli: “Piedodiet, tad jums taps piedots” (Lk.6:37), atcerieties arī Viņa vārdus: “Bez manis jūs nenieka nespējat darīt” (Jņ.15:5). Piedošana nav kas tāds, ko jūs varētu ģenerēt no iekšienes. Tieši otrādi, jūs spējat piedot Kristū. Piedošana plūst pie jums no Kristus un dod jums spēku piedot, “kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis” (Ef.4:32).

Priecājieties par šo Evaņģēlija vēsti! Nepieļaujiet, ka velns iestāstītu jums, tāpat kā karalienei Elizabetei I un šim vecākajam brālim, ka jūs nespējat piedot. Turpretim pārdomājiet Dieva dzīvu darošo vārdu, kuram ir brīnišķa vara pārvērst jūsu cieto sirdi tā, ka jūs spējat piedot pat saviem niknākajiem ienaidniekiem.

Kad jūs nopūlaties, lai spētu piedot, nepagurstiet, labu darīdami (Gal.6:9). Paļaujieties uz to, ka Jēzus nāves un augšāmcelšanās spēkā arī jūs spējat piedot, “kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis” (Ef.4:32). Dievs ar savu visuspēcīgo vārdu ir jau “jūsu sirdīs labo darbu iesācis, [Viņš arī] to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai” (Fil.1:6).Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.