76. Vai pašaizsardzība ir atļauta?


Mācības par Trīsvienību un Kristu ir cieši saistītas

To nepārprotami apliecina pats Jēzus: “Patiesi, patiesi es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu es” (Jņ.8:58).Viņš ir bez grēka (Jņ.8:46). Tas, kurš pazīst Dēlu, pazīst arī Tēvu (Jņ.8:46). Dēlam ir dzīvība pašam par sevi, tāpat kā Tēvam (Jņ.5:26). Viņam ir dota vara spriest tiesu pār pasauli (Jņ.5:22). Skaidrāk sakot, “Tēvs un Dēls ir viens” (Jņ.10:30). Tēvs ir Dēlā un Dēls ir Tēvā (Jņ.17:21).

mācības par Trīsvienību un Kristu ir cieši saistītas


Trīsvienīgā Dieva godība, spēks un varenība atklājas Kristū, Dieva Dēlā. Lai atkrātu citus aspektus mācībā par Trīsvienību pievērsīsimies galdnieka un pravieša no Nācaretes, Jēzus, ārējai :dzīvei. Šinī ārējā dzīvē valdīja pasaulīga nabadzība un visai pieticīgi dzīves apstākļi. Tas ir aprakstīts arī evaņģēlijos. Taču tad mums var rasties jautājums: “Kā šis Jēzus no Galilejas var būt Kristus, Dieva vienīgais Dēls, Trīsvienības otrā persona?”

Šim jautājumam ir tikai viena atbilde: “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības” (Jņ.1:14).

Divi atšķirīgi vēstījuma veidi

Jautājumā par Trīsvienību Bībelē mēs varam ievērot kādu svarīgu apstākli: trīs personas Dievā ir skaidri nošķirtas viena no otras un uzmanība tiek koncentrēta uz to iekšējām attiecībām. Tēvs dzemdina Dēlu no mūžības un Svētais Gars nāk no mūžības, no Tēva un no Dēla. Tie visi ir viens Dievs. Savukārt, aplūkojot šo jautājumu saistībā ar cilvēku un pasauli Trīsvienības trīs personas nevar atdalīt vienu no otras. To ilustrēs daži piemēri.

Par Tēvu var teikt, ka Viņš ir radījis pasauli, bet to pašu var sacīt arī par Dēlu (Jņ.1:3) un par Svēto Garu. Līdzīgā veidā Trīsvienības personas ir nedalāmas. pestīšanā, ticībā, svētdarīšanā utt.. Tas izpaužas arī Dieva visuresamībā un visvarenībā. Trīsvienības trīs personas var uzrunāt un pielūgt. Tas viss mums apliecina, ka trīs Dieva personas nevar nodalīt pēc to funkcijām šinī pasaulē. Tomēr tas ir citādi, runājot pat paša Dieva personību. Tikai par Tēvu mēs varam teikt, ka Viņš it dzemdinājis Dēlu (Jn.5:26). Savukārt Dēls nav radījis Tēvu vai. Svēto Garu. Svētais Gars nāk no Tēva un no Dēla (Jņ.15;26; 16:7), bet Tēvs un Dēls nekādā gadījumā, nenāk no Svētā Gara.

Svētā Trīsvienība un cilvēka saprāts

Ja mēs vēlamies pilnībā izsaprast Trīsvienību, tad mūsu saprāts šeit mums nespēj palīdzēt. Dievs nav izzināms (Rom.11:33-36). To ir svarīgi atcerēties, jo, piemēram, neviens nekad nav spējis izskaidrot noslēpumu, kāpēc vienīgi Dēls nevis Tēvs vai Svētais Gars ir kļuvis cilvēks. Svētajos Rakstos var vienīgi lasīt, ka Dieva Dēts kļuva cilvēks, ka “Vārds tapa miesa” (Jņ.1:14). Mēs nezinām, kādēļ Dievs devis pestīšanu tieši šādā veidā. Mēs varam vienīgi noliekt galvu šī noslēpuma priekšā.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.