256. Kas mūs mudina lūgties?


Labākais arvien vēl ir priekšā!

“Ak, Kungs, mans Dievs, Tu jau sen esi sācis rādīt Savam kalpam gan Savu varenību, gan Savu stipro roku; jo kur gan ir tāds Dievs debesīs un virs zemes, kas dara tādus darbus kā Tu un ar tādu spēku kā Tu.” [5.Moz.3:24]

Labākais arvien vēl ir priekšā


Padomā, cik daudz gadu Mozus bija Tā Kunga kalpošanā un kāda viņam bija bagāta un brīnišķīga pieredze par Dieva spēku un uzticību!

Četrdesmit gadu vecumā Mozus pameta faraona galmu [Ap.d.7:23]. Četrdesmit gadus viņš mājoja pie sievastēva Jetrusa. Tad sākās zīmīgie notikumi, kad Dievs izveda Israēlu no Ēģiptes. Pēc tam sekoja Bauslības atklāsme Sīnaja kalnā un ceļojums uz Kānaānas zemi, kura laikā Dieva tauta parādīja savu neticību.

Israēla rīcība sadusmoja To Kungu, un Viņš lika tautai klejot pa tuksnesi veselus četrdesmit gadus, iekāms ļāva tai ieiet apsolītajā zemē [4.Moz.14:34].

Jā, Mozus bija kalpojis Tam Kungam ļoti ilgu laiku! Šis aizraujošais viņa dzīves apraksts sniegts no otrās līdz piektajai Mozus grāmatai. Ik reizi to pārlasot, mēs no jauna ieraugām spēcīgu apliecinājumu tam, cik ļoti Dievs rūpējās par Savu tautu.

Šīs rūpes izpaudās gan kā audzināšana, gan pārmācība, gan arī kā žēlastības pasargājums.

To visu Mozus bija redzējis un piedzīvojis, un visos šajos notikumos viņam bija svarīga loma. Taču, neraugoties uz visu, stāvēdams uz apsolītās zemes robežām, Mozus saka šādus vārdus: “Kungs, mans Dievs, Tu jau sen esi sācis rādīt Savam kalpam gan Savu varenību, gan Savu stipro roku.”

Iespējams, ka cilvēks pēc tik ilgas kalpošanas ir kārdināts domāt: tagad esmu redzējis visu, ko vien var redzēt. Taču Mozus tā nedomāja, jo pietiekami labi bija iepazinis To Kungu, lai saprastu, ka Viņam vēl ir daudz ko rādīt.

Dievs Savā žēlastībā ir neparasti bagāts, un Viņam arvien ir vēl vairāk, ko Saviem bērniem dot.

Mums, ticīgajiem, ir jādomā tā: tas, ko no Dieva esam piedzīvojuši, ir tikai pats sākums. Tā mums ir jādomā vienmēr, kad sākam pildīt jaunus Dieva uzdevumus. Iegaumējiet Indijas misionāra Viljama Kerija vārdus:

“Gaidiet no Dieva lielas lietas un Dieva dēļ – uzdrīkstieties lielas lietas!”

Arī mums par savu tagadni un nākotni jāsaka: labākais arvien vēl ir priekšā!

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.