Ieskaties

14 komentāri par “Kādēļ arī mazi bērni ir jākrista?

 1. Kad es redzu bērnu, es redzu enģeli.
  Nepiekrītu, baznīcas praksei, kristīt bērnus. Viņi jau ir Mašiaha atspulgs.
  Bērns bez apzināta lēmuma, top nokristīts, aug, neapzināti grēko, un kad izaug kļūst par grēka vergu, un baznīca tiešām tic, ka šāda dvēsele ir glābta?
  Bērniem vajadzētu kristīt baznīcu.

 2. Winter, man radās vairāki precizējoši jautājumi:
  kas tad, tavuprāt, ir tā “baznīca”, bērniem vajadzētu kristīt?
  vai “ar apzinātu lēmumu” kristītie vairs negrēko?

 3. Sveiks, Roberto. Manuprāt, mūsdienu “baznīca” ir aprakstīta Atkl. 18 nodaļā.
  Jautājums, kāpēc kristītie, turpina grēkot un dažkārt pat stiprāk par nekristīto? Nav garīgās izaugsmes, nav ticības, nav patiesības. Bērnam viņas ir vairāk nekā jebkurai baznīcai vai konfesijai.
  Apzīnāts lēmums ir izvēle, pieņemt pestīšanu vai nepieņemt, bet to ka kristītie turpina grēkot, liecina par problēmu, kuras sakne, manuprāt, ir meklējama tieši baznīcas “mācībā”.

 4. Winter, vai tev ir zināmas kādas kopienas, kuras locekļi pēc kristības negrēko? ja, jā – tad kuras tās būtu?

  Kas jāsaprot ar “mūsdienu “baznīcu””? Kad “tā” tavuprāt sākusies?

 5. Tā ir šausminoša realitāte, apzināties, ka grēks turpina paverdzināt ticīgos.
  Protams, man nav zināmas šādas kopienas, jo tādu nav. Bet ir rakstīts, ko darīt, ja brālis grēko. (1Jņ. 3 nod.)
  Meklējot problēmas sakni, man ir atklāts, ka kristietība ir konvertējusies pagānismā, nevis pagānisms kristietībā. Uzskatu visa sākums “mūsdienu baznīcai”, meklējams lemumā nošķirties no ebrejiem.

 6. Winter, ņemot vērā tevis iepriekš rakstīto, brīnos, ka būsi palaidis garām e-publikācijā norādi uz kristības pieīdzināšanu apgraizīšanai, ko jūdi veica (un taču vēl tagad veic mūsdienās) zīdaiņiem, “bez apzināta lēmuma”

 7. Par apgraizīšanu neiet runa.

  Jehušua, tieši saka, pestīšana nāk no jūdiem. (Jņ 4:22)
  Mēs, pagāni, esam tā meža atvase, kura piepotējas pie dārza eļļaskoka.(Rm 11)

 8. Kol 2:1-23: “Jo es gribu, lai jūs zinātu, cik karsti es cīnos par jums un tiem, kas dzīvo Lāodikejā, kā arī par visiem citiem, kas manu miesīgo vaigu nav redzējuši. Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu, proti, Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. To es saku, lai neviens jūs nemaldinātu skaistiem vārdiem, jo kaut gan es miesīgi esmu tālu, tomēr garā es esmu pie jums un ar prieku redzu, kādā vienībā un kādā spēkā jūs stāvat ticībā uz Kristu. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā! Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo Viņš ir galva visām varām un spēkiem; Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristū apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas, kristībā līdz ar Viņu aprakti un Viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas Viņu uzmodinājis no miroņiem. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, Viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus; Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām. Tāpēc lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ vai sakarā ar svētkiem, jauno mēnesi vai sabatu. Šīs lietas ir nākamo lietu ēna, bet miesa pieder Kristum. Nevienam nav tiesības atņemt jums jūsu balvu, kaut arī tas atrod patiku pazemīgā kalpošanā eņģeļiem un kaut arī tas lepojas ar parādībām, ko viņš redzējis. Tāds bez pamata kļūst iedomīgs savā miesas prātā un neturas pie galvas, no kuras ar saišu un dzīslu palīdzību visa miesa tiek vienota un kopā saturēta un aug Dieva augumā. Ja nu jūs esat ar Kristu nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs, it kā vēl dzīvodami pasaulē, uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku baušļus un mācības, kā piemēram: tev nebūs aizskart, tev nebūs baudīt, tev nebūs pieskarties! – Visas šīs lietas ir lemtas iznīcībai, tās tērējot. Tām gan ir gudrības slava tur, kur ir pašizdomāta dievkalpošana, pašpazemošanās un miesas mērdēšana; bet patiesībā tām nav nekādas vērtības, jo tās dod apmierinājumu vienīgi miesai.”

 9. Roberto, cenšos saprast uz ko tu tēmē. Pieminot ebrejus, tu atsaucies uz apgraizīšanu. Es turpinu, tu piemini Kolosiešus 2 nodaļu, vai man te būtu jāsaskata, kaut kas pret ebrejiem?
  Es visam piekrītu, kas te rakstīts. Cilvēku baušļus un mācības, neiet kopā ar Toru. Un zinot, ka Kristus ir dzīvā Tora, no 1kor 10:4.
  Tāpat saprotu, kāpēc Pāvils, saka, lai neviens mūs netiesā, kad mēs ēdam šķīstu barību, kad svinam Dieva svētkus, viss tas būs nākotnē pie visiem, šobrīd mēs to apgūstam, jo.. Apd 15:21: “Jo Mozum no seniem laikiem ir visās pilsētās savi sludinātāji, un viņu katru sabatu lasa sinagogās.” Bija izeikts pie pirmajiem jaunatgrieztajiem pagāniem.
  Jņ 1:17: “Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu.”

  “Viņi” jau viens otru neatceļ.

  Ech 37:18-23: “Kad nu tavi tautas brāļi tev jautās: vai tu mums nepaskaidrosi, ko tas nozīmē? – tad atbildi tiem: tā saka Dievs Tas Kungs: redzi, Es ņemšu Jāzepa vēzdu, kas ir Efraima rokā, un ar Jāzepu sabiedrotās Israēla ciltis un to pievienošu Jūdas vēzdai un abas padarīšu par vienu kopēju vēzdu, ka tā būs viena Manā rokā. Kad tu vēzdas, ko tu aprakstīji, turēsi savā rokā viņa acu priekšā, tad saki tiem: redzi, Es izvedīšu Israēla bērnus no to tautu vidus, kurp tie aizgājuši, Es tos salasīšu kopā un atvedīšu atpakaļ viņu pašu zemē, saka Dievs Tas Kungs, Es savienošu tos par vienu tautu tur tai zemē, Israēla kalnos, un viens vienīgs ķēniņš valdīs pār to. Tie nebūs vairs divas tautas un nebūs vairs divas valstis. Tad tie vairs neaptraipīsies ar saviem elkiem un ar kalpību tiem, un ar saviem pārkāpumiem. Es tiem piedošu visus uzticības laušanas gadījumus, kādos tie apgrēkojušies, un Es tos šķīstīšu; tad tie būs Mana tauta, un Es būšu viņu Dievs.”

  Jūdiem ir Dieva baušļi, mums pagāniem ir atklāsme, ka Ješua ir Mesija.
  Bet bez jūdiem, mums ar atklāsmi vien nepietiks. Tāpēc, lasot
  Mt 7:22-23: “Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji.” krieviski precīzāk,
  Мат 7:23: “И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие».”
  Bez likuma darītāji.
  Kas nepazīst Kristu, tam Viņš pateiks : es tevi nepazīstu.
  Rm 2:12: “Kas bez bauslības grēkojuši, bez bauslības ies bojā, bet, kas grēkojuši, pazīdami bauslību, pēc tās tiks tiesāti.”
  Baznīca aicina cilvēkus uz grēku nožēlu, kur nabaga cilvēks, pat nezin, ka ir grēcinieks, jo nepazīst bauslību, nepazīst Kristu. Dievs pasauli salīdzinās ar Kristu.
  Rm 3:30-31: “Tik tiešām, ka ir tikai viens Dievs, kas taisnos apgraizītos no ticības un neapgraizītos caur ticību. Vai bauslību iznīcinām caur ticību? Nekādā ziņā ne, mēs bauslību nostiprinām.”
  Protams, kamēr pagāns, būdams garā vēl bērns, mācās Tēva prātu. Bet, ja nav izaugsmes, kā gan mūsu Radītājs radīs to cilvēku pēc sava tēla un līdzības? Ja mēs joprojām mirstam Adamā, kur pa 2000 gadiem visai pasaulei būtu jau līdz debesīm paceltai, līdz ellei nogrimusi.

 10. Rm 11:11: “Es jautāju tālāk: vai viņi paklupuši, lai ietu bojā? Nebūt ne. Ar viņu apgrēcību pestīšana nākusi pie pagāniem, lai viņus mudinātu uz sacensību.” SACENSĪBU.
  Mēs pagāni, kļūstam līdzīgi jūdiem pēc sirds… nevis pēc miesas vai bauslības darbiem.
  Mēs, pagāni saņēmuši Garu, kalpojam mīlestības evanģēlījam, bauslībā, iepazīstam Tēva gribu. Mēs mīlam Dieva bauslību, Dieva Vārdu, proti Kristu.
  Atkl 12:17: “Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu.”
  Kāpēc baznīcas ir atmetušas bauslības mācību, tāpēc, ka baznīcas nekad nav atzinušas Patieso Kristu, tāpēc, ka patiesībā baznīcas ir Antikristi.
  Pielūdz saules dievības, svētkus un laikus, neatzīst Dieva baušļus, tāpēc jau pasaule viņu neaiztiek.. kamēr tur māca melus. Sātanam tādas reliģijas tikai pa prātam! Tiklīdz sāks sludināt patiesību, patieso Kristu, velns būs klāt kā likts.
  Rm 2:27: “Tad tie, kas pēc dabas ir neapgraizīti un pilda bauslību, spriedīs tiesu pār tevi, kas ar savu bauslības burtu un apgraizīšanu esi bauslības pārkāpējs.”

 11. Winter, centīsiemies pieturēties pie konkrētās tematikas – bērnu kristīšanas.

  Tu iebilsti pret to, es norādu – Pāvils “dod mājienu”, ka kristiešiem kristība ir kā judiem apgraiuzšana (derības zīme). No tā izriet jautājums kapēc tavuprāt jūdi var apgraizīt zīdaiņus, bet kristieši nevar kristīt zīdaiņus?

 12. Apgraizīšana bija noteikta, kā derības zīme, tikai pie vīriem.
  Baznīcas krista tikai puisīšus?
  Neredzu, kur Pāvils dod šādu “mājienu”?
  **
  Mēs, kas saucamies Abrahāma mantojums pēc apsolījuma, ejam to pašu Abrahāma ceļu, apgraizam savas sirdis Kristū. Ticībā.
  **
  1Moz 26:5: “tāpēc ka Ābrahāms Manai balsij paklausīja un turēja Manus norādījumus un Manas pavēles, Manus likumus un Manu bauslību.”
  **
  Rm 4:11: “Bet apgraizīšanas zīmi viņš saņēma kā zīmogu ticības taisnībai, kas bija pirms apgraizīšanas, tā kļūdams par tēvu visiem, kas tic, būdami bez apgraizīšanas, tā ticība tiem tiek pielīdzināta par taisnību”
  ***
  Jautāju, bērns pieder ellei vai debesīm? Es pēc ticības spriežu, tādiem jau pieder debesu valstība. Kad jautāju, kur ir ļaunuma sakne, kāpēc es iebilstu? Tad gars manī pretojas baznīcas praksei, kristot bērnus kā uz pestīšanu, viešot vecākos naivu ticību, ka bērns ir glābts. Tāpēc jau pirmais mans komentārs bija ar jautājumu par dvēseles glābšanu?
  Jo krīstība (pagremdēšana) aicina uz grēku nožēlu, atgriešanos no grēkiem, un atdzimšanu Garā.
  (Apd 2:38-39)
  Bet, ja baznīca, bērnu svētīšanu(kas būtu pareizi, pēc rakstiem) apvieno ar kristīšanu(kā pestīšanu), tad tas neiet kopā.
  Ješua runā par divām kristībām par atdzimšanu ūdenī un Garā, pirmā, uz grēku nožēlu, ticība uz grēku piedošanu, otrā, uz brīvu svētu dzīvi Garā. Manuprāt, baznīcas prakse kristījot zīdaiņus, – neizpildās, ne pirmais, ne otrais. Tāpēc es neatzīstu baznīcas mācību kā apustuļu mācību.
  **
  Apd 8:36-37: “Pa ceļu braukdami, viņi nonāca pie kāda ūdens, un galminieks sacīja: “Lūk, ūdens! Kas mani kavē kristīties?” Bet Filips sacīja: “Ja tu no visas sirds tici, tad to var.” Un viņš atbildēja: “Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.””
  **
  Bez rakstu izskaidrošanas kāda vispār var būt runa par kristīšanu?
  *****
  Jo ja taisnība nāktu caur bauslību, tad jūdi darītu pareizi, bet viņu taisnība atjaunosies līdz ar ticību, kas nāks. Viņiem nebūs problēmas tikt iepotētiem atpakaļ pie dzīvības koka, jo viņi savā sirdī ir dabīgie zari, jau Mozū apgraizīti.
  **
  Rm 11:25-28: “Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri, proti, ka vienai Israēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. Un tā viss Israēls tiktu glābts, jo ir rakstīts: no Ciānas nāk Glābējs, Viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Un šī būs Mana derība ar viņiem, kad Es dzēsīšu viņu grēkus. Pēc evaņģēlija viņi ir ienaidnieki jūsu dēļ; bet pēc izvēles – Dieva mīļoti tēvu dēļ.”
  **
  Lasam tālāk Ješua vārdus
  **
  Jņ 7:22-23: “Mozus jums devis apgraizīšanu – lai gan tā nav no Mozus, bet no tēviem – un jūs sabatā apgraizāt cilvēku. Ja cilvēks sabatā saņem apgraizīšanu, lai Mozus bauslība tiktu ievērota, ko tad jūs dusmojat uz Mani, ka Es sabatā visu cilvēku esmu darījis veselu?”
  **
  Ja apgraizīšana darītu visu cilvēku veselu, tad velti Kristus miris.
  Nevaru atzīt jūdu bērnu apgraizīšanu ar baznīcas bērnu kristīšanu, kā līdzvērtīgu derības zīmei.
  **
  Kaut gan raksta autors norādījis
  Kol 2:11-12, man nezināmu tulkojumu, jo visur lasu, savādāku tekstu.. būs jāpapēta no kurienes šādi izteikti panti.

 13. oi Winter, tu gan raksti gari (un šķiet paplašīni tematiku)… vēlējos norādīt uz tekstu “..tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai Viņš tos aizskartu. Bet mācekļi tos aprāja. Bet Jēzus, to redzēdams, apskaitās un tiem sacīja: “Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.” [Mk.10:13-14]

  redzi tur ir vārds “tādiem” nevis “tiem”. kāda ir atšķirība ar šiem vārdiņiem?

Atbildēt