216. Kas ir labi darbi?


Gaisma, kas apgaismo un apspīd visu pasauli

“ES ESMU pasaules gaisma.” [Jn.8:12]

Gaisma, kas apgaismo un apspīd visu pasauli

Ar šo pasludinājumu Kungs Kristus apgāž visu pārējo, kas vien tiek sludināts. Uz zemes ir daudz dažādu mācību. Augstākā no tām ir Mozus bauslība, desmit baušļi, kuri tiek sludināti; tomēr tie nespēj izvest cilvēku no tumsības gaismā. Bauslība nemāca, kā cilvēkam iespējams dzīvot mūžīgi un iemantot pestīšanu. Šajā mācībā gan dzirdam, kas cilvēkam jādara (jo desmit baušļi sludina par mūsu darbiem), taču to nav iespējams paveikt. Ja šis pasludinājums paliek viens, tas cilvēku neved gaismā. Bauslība māca darīt labus darbus, taču cilvēks to nespēj paveikt – viņam ir tikai bauslības pasludinājums.

Ir vajadzīga vēl cita, proti, Evaņģēlija mācība, kas saka: Es, Kristus, esmu gaisma! Bez šīs mācības ir neiespējami tikt atpestītam, jo tu esi grēkos un paliec tajos, grimdams tumsībā – tur bauslība tevi atstāj, nespēdama palīdzēt. Turpretī Evaņģēlijs saka: ja tu tici Man un uzlūko to, ka Es, Kristus, esmu miris par tevi, atņemdams tavus grēkus, tad tev ir palīdzēts! Ja vien tu šādi uzlūko Kristu, tad šī mācība tev nemāca, kas jādara, bet gan parāda, ko vari iegūt un saņemt no Kristus.

Bauslības mācība jeb pirmā gaisma ir mēness, kas māca par laba koka augļiem – māca, kas mums jādara. Otrā gaisma ir saule; tā māca par jaunu cilvēku – par gluži citādu koku, par to, ka no Kristus saņemam Evaņģēliju. Te dzirdam, no kurienes un kādā veidā cilvēks kļūst labs; jo tas notiek caur ticību. Tā nu Evaņģēlijs ir sprediķis, kas runā nevis par mūsu darbiem, bet par žēlastību un dāvanām, par labo, ko Dievs mums dara un dāvā caur Kristu.

Desmit baušļi saka, kas mums jādara attiecībā pret Dievu. Mēness gan spīd nakts laikā, taču mēness gaisma nespēj vērst nakti par dienu – nakts tomēr ir un paliek nakts. Turpretī Kristus ir patiesā Saule, kas liek pienākt rītam un uzaust dienas gaismai. Viņš mums māca, kā nonākam līdz pestīšanai, kā tiekam atpestīti no grēkiem un nāves. Tādēļ Viņš saka: Es esmu gaisma, kas apgaismo un apspīd visu pasauli; jo tikai Viņš glābj no grēkiem, velna, nāves un elles.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.