349. Kāda ēšana un dzeršana notiek Svētajā Vakarēdienā?


Evaņģēlisks un ekumēnisks saturs

Mazajā katehismā Luters maz runā par to, kā kristietim būtu jāizturas vai kādam jābūt kristieša emocionālajam stāvoklim. Tā vietā Luters atkārtoti uzsver doktrīnu par Dieva žēlastību Kristū.

Evaņģēlisks un ekumēnisks saturs


Tādēļ var apgalvot, ka satura ziņā katehisms ir gan evaņģēlisks, gan ekumēnisks, tādā izpratnē, ka apliecina ekumēnisko Ticības apliecību, un ticīgos uzlūko kā vienotu veselumu.

Skaidrojot trešo Ticības apliecības artikulu Luters raksta:

“..Svētais Gars ir mani ar Evaņģēliju aicinājis, ..tāpat kā Viņš visu kristīgo draudzi virs zemes aicina.”

Nodaļu par desmit baušļiem viņš nobeidz ar paziņojumu:

“Tāpēc mums arī būs Viņu mīlēt, uz Viņu paļauties un labprāt darīt pēc Viņa baušļiem,”

jo paši baušļi ir Dieva žēlastības liecība, kaut arī kristieši tos nesēj turēt.

Luters savu evaņģēlisko teoloģiju precīzi formulējis Apustuļu ticības trešā artikula skaidrojumā:

“Es ticu, ka es ar sava paša spēku un prātu nevaru un Jēzu Kristu, savu Kungu ticēt, nedz pie Viņa tikt, bet Svētais Gars ar Evaņģēliju mani aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis, īstenā ticībā svētījis un uzturējis.”

Mācību, ka pestīšana iegūstama caur žēlastību, nevis darbiem, viņš vēlreiz uzsver, nonācis pie lūgšanas Mūsu Tēvs piektā lūguma:

“Mēs lūdzam.., lai Viņš no žēlastības visu to dod, jo mēs ik dienas daudz grēkojam un sodu vien pelnām.”

Vēlreiz viņš to uzsver lūgšanas beigās:

“Mums būs droši ticēt, ka tāda mūsu lūgšana patīk mūsu Debesu Tēvam un Viņš to paklausa, jo Viņš pats mums pavēlējis tā lūgt un solījis mūs paklausīt. Āmen, āmen – tas ir, patiesi, patiesi, tam būs tā notikt.”

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Evaņģēlisks un ekumēnisks saturs”

 1. Janis Karklins:


  Evaņģēlisks vienmēr ir ekumēnisks, ja saskan ar Svētajiem Rakstiem, savukārt kur nesaskan, tur ir cits evaņģēlijs un cits ekumēnisms…Vai ne tā?

 2. talyc:


  Nesaprotu šo jautājumu (apgalvojuma formā).
  Manā izpratnē ekumēnisms ir pasaulīgums (ar vispārpieņemtiem kārtības noteikumiem, kas balstīti ideoloģijā, reliģijā , totalitārismā u.c.).
  Un attiecināt šo terminu uz kristietību ir antikrista pirksts. Vajag lūkot vārdus/terminus tvert pēc to būtības:

  – – –

  Greek οἰκουμένη (oikouménē)

  Noun Edit
  oikumene (plural oikumenes)

  The civilized world or inhabited world, referring to the location and time in the known world where human civilization exists.

  – – –

  Ir cits vārds ar ko apzīmēt ticīgo kopienas un tas ir Baznīca, jebšu

  The Ecclesia or Ekklesia (Greek: ἐκκλησία) was the principal assembly of the democracy of ancient Athens. It was the popular assembly, open to all male citizens as soon as they qualified for citizenship…

  – – –

  Respektīvi, kristīgās ticības apliecināšana notiek nevis balstoties ekumēnismā, bet gan eklezioloģijā (nevis ārējā piederībā, bet vienprātīgā izpratnē).

  Kur šāda skaidra Kristīgās mācības izpratne izpaliek, tur Evaņģēlija sludināšana iegūst reliģiozas ceremonijas raksturu.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.