Ieskaties

1 komentārs par “Draugu un ienaidnieku vidū

 1. Kādi saldi meli…

  Kur ir tāda draudze:
  Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele, neviens neko no savas mantas nesauca par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu; jo tie, kam bija tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa maksu par pārdoto un nolika apustuļiem pie kājām; un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja.(Ap. d. 4:32,34,35)

  Laikam esmu palaidis garām. Vai rakstu mācītāji ir meļi un zagļi kuri apzog savus tautiešus!!!
  :(((

  Tādēļ atzīsti šodien un ieraksti dziļi savā sirdī, ka Dievs Tas Kungs ir vienīgais augšā debesīs un apakšā virs zemes un ka cita neviena nav Viņa vietā.(5. Moz. 4:39) Bet gan tikai noteiktā vietā, ko Tas Kungs pats ir izraudzījis vienā no taviem cilšu novadiem, tev jāupurē savi dedzināmie upuri, un tur tev viss arī jākārto, ko es tev pavēlu.(5. Moz. 12:14) Tie izber zeltu no maka un nosver sudrabu ar svariem, salīgst sudrabkali, lai tas darinātu dievu, kura priekšā tie zemojas un kuru tie pielūdz. Viņi ņem to uz pleciem un nēsā apkārt, un noliek atkal savā vietā. Tur tas stāv un nekustas. Kad to piesauc, tas neatbild un nevar nevienam palīdzēt viņa vajadzībā. Apdomājiet un esiet stipri garā, ņemiet to pie sirds, jūs atkritēji! (Jes. 46:6-8) Bet Dievs novērsās un nodeva tos kalpot debess pulkiem, kā rakstīts praviešu grāmatā: vai tu, Israēla nams, šinīs četrdesmit gados tuksnesī Man esi atnesis dzīvnieku un citus upurus?(Ap. d. 7:42)

  Klintons smejās par sekojošo:

  Pienāks laiks,un mēs metīsim visu, kas mums ir: visu zeltu, visu materiālo jaudu, resursus uz cilveku apstulbošanu un apmuļķošanu!

  Cilvēku smadzenes, apziņa ir spējīga izmainīties. Iesējot tur haosu, mēs nemanāmi nomainīsim viņu vērtības uz viltotām vērtībam un piespiedīsim viņus ticēt šīm viltotajām vērtībām.

  Kā? Mēs atradīsim mūsu domu biedrus, savus sabiedrotos šajās valstīs.$$$=666

  Epizode aiz epizodes izspēlēsies grandioza pēc sava mēroga bojā ejas traģēdija pašai nepaklausīgākajai tautai uz zemes. Visādā veidā mēs atbalstīsim un pacelsim tā sauktos māksliniekus,kuri sāks iesēt un iekalt cilvēku apziņā seksa kultu, vardarbību, sadismu, nodevibu –vienvārdsakot NETIKUMĪBU.

  Godīgums un kārtīgums tiks izsmiets un nevienam vairs nebūs vajadzīgi, pārvērtīsies pagātnē. Bezkaunība un cinisms, meli un viltus, alkoholisms un narkomānija, dzīvas bailes vienam no otra un bezkaunīgums, nodevība, nacionālisms un tautu naids.

  Un tikai nedaudzi, ļoti nedaudzi nojautīs vai sapratīs, kas notiek. Bet šādus cilvēkus mēs noliksim bezpalīdzīgā stāvoklī, pārvērtīsim izsmieklā, atradīsim veidu, kā viņus apmelot un pasludināt par sabiedrības atkritumiem.

  Izrausim garīgās saknes, banalizēsim, vulgarizēsim un iznīcināsim tautas tikumības pamatus. Tādā veidā mēs izšūposim paaudzi aiz paaudzes. Ņemsimies aiz cilvēkiem no bērnības un jaunības gadiem un galveno likmi liksim UZ JAUNATNI – sāksim demoralizēt, pavedināt, samaitāt, liksim tai tikumiski pagrimt. ALENS DALLES(Allen Welsh Dulles),ASV CIP direktors( 1953.-1961.) projektā par nepakļāvīgajām valstīm,1961.gadā!!!

  Jautājums rakstu mācītājiem:
  Vai jūsu vidū ir patiesa Dieva draudze kura pilda Dieva likumus visus? Un ja ir tad kur tāda atrodās, jo tās kuras jūs turat part draudzēm tādas patiesībā NAV!!!

  Zeme ir iedzīvotāju negodā likta, jo tie pārkāpuši bauslību, pārgrozījuši likumus un lauzuši kopš mūžīgiem laikiem noslēgto derību. Tanī dienā Tas Kungs pārbaudīs un piemeklēs augstības karaspēku augstībā un zemes ķēniņus virs zemes; viņus iemetīs kā cietumniekus bedrē un ieslēgs cietumā un tad pēc ilgāka laika iztiesās. (Jes. 24:5,21,22)

  Tad tev nebūs klausīt šā pravieša vārdiem, nedz arī sapņotāju sapņiem, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, jūs pārbauda, lai zinātu, vai jūs esat tie, kas To Kungu, savu Dievu, mīlat ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli.(5. Moz. 13:4) Tā saka Tas Kungs par praviešiem, kas maldina manu tautu: tie sludina mieru, kad tiem ir ko ēst, bet tur, kur viņiem neko nedod mutē, pret tiem viņi izsludina karu. jūs, kas ceļat Ciānu ar asinsizliešanu un Jeruzālemi ar netaisnību! Tās priekšnieki spriež tiesu par samaksu, tās priesteri māca tieslietas par atlīdzību, tās pravieši tulko likteni par naudu un turklāt paļaujas uz To Kungu un saka: “Vai tad Tas Kungs nav mūsu vidū? Mums ļaunums neuzies!” Tāpēc tieši jūsu dēļ Ciānu uzars kā tīrumu un Jeruzālemi pārvērtīs par drupu kaudzi, un šī nama kalns kļūs par mežainu augstieni! (Mih. 3:5,10-12)

  Bērnu izvarotāji noslepkavo savu upuri lai glābtu savu ādu no soda! Tie, kuri tēlo Dieva bērnus saka, ka Jēzus slepkavība ir glābjoša? Tad kādēļ Jēzus teica par Jūdu: Cilvēka Dēls gan aiziet, kā par Viņu rakstīts, bet vai tam cilvēkam, kas nodod Cilvēka Dēlu! Tam būtu labāk, ka nemaz nebūtu dzimis. (Mat. 26:24) Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.(Jāņa 1:5) Tad Jēzus viņiem sacīja: “Vēl mazu brīdi gaisma ir pie jums. Staigājiet, kamēr jums ir gaisma, lai tumsība jūs neapņem. Jo, kas tumsā staigā, nezina, kurp viņš iet.(Jāņa 12:35)

  Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūgtu dēvē par saldu un saldu par rūgtu! (Jes. 5:20) Tādēļ Es jums sacīju, ka jūs mirsit savos grēkos. Jo, ja jūs neticēsit, ka Es tas esmu, jūs mirsit savos grēkos. Jēzus viņiem sacīja: “Ja Dievs būtu jūsu Tēvs, jūs Mani mīlētu, jo Es esmu izgājis un nāku no Dieva. Jo ne no Sevis esmu nācis, bet Viņš Mani sūtījis. (Jāņa 8:24,42)

  Bet cik daudz vairāk atmetams un nolādams ir cilvēks, šis šausmonis un izdzimums, kas ļaunumu dara tā, it kā viņš ūdeni dzertu! (Ījaba 15:16 )

  Jo Man ir prieks par mīlestību un ne par upuriem nokautiem lopiem, Man patīk Dieva atziņa un nebūt ne dedzināmie upuri. Bet viņi kā Ādams ir pārkāpuši derību un kļuvuši Man neuzticīgi. (Hoz. 6:6,7) Kas nokauj vērsi, līdzīgs tam, kas cilvēku nokauj; kas upurē jēru, līdzīgs tam, kas lauž sprandu arī sunim; kas upurē ēdamu upuri, līdzīgs tam, kas upurē arī cūkas asinis; kas vīraku kvēpina kā piemiņas upuri, līdzīgs tam, kas cildina arī elkus. Kā šie izvēlējušies paši savus ceļus un viņu dvēselei labpatīk šādas viņu pašu nelietības, tā arī Es tiem izraudzīšos mokas un likšu pārdzīvot briesmas kā atmaksu par viņu ļaunajiem darbiem, jo neviens Man neatbildēja, kad Es saucu, un neviens neklausījās, kad Es runāju, bet viņi darīja to, kas ļauns Manās acīs, un izvēlējās to, kas Man nepatīk.(Jes. 66:3,4)

  Tavi pārvaldnieki ir atkritēji un zagļu biedri, tie ņem uzpirkšanas dāvanas un dzenas pēc peļņas; bāriņiem tie neizdod tiesas; atraitņu sūdzības nenonāk viņu priekšā.(Jes. 1:23)

  Un tad iznāca kāds gars un nostājās Tā Kunga priekšā, un sacīja: es viņu pierunāšu! Bet Tas Kungs viņam jautāja: bet kādā veidā? Tad viņš atbildēja: es iziešu un būšu melu gars visu viņa praviešu mutē. Tad sacīja Tas Kungs: tu viņu tiešām pierunāsi, un tev tas arī izdosies, ej un dari tā!(2. Laiku 18:20,21) Viņam ir vara un padoms; Viņam pakļauts tas, kas maldās, un tas, kas maldina. (Ījaba 12:16)

  Vai jūs neesat Tā Kunga priesterus, Ārona dēlus, un levītus izdzinuši, un vai jūs neesat paši sev cēluši priesterus kā citas tautas? Ikviens, kas nāca, lai pats ar savu roku iesvētītos, nesdams upurim jaunu vērsi un septiņus aunus, – tāds kļuva priesteris tādiem, kas nav dievi.(2. Laiku 13:9)

  Tad nu lai Tā Kunga bijāšana ir dzīva jūsos! Turiet svētu to un dariet savu darbu, jo pie Tā Kunga, mūsu Dieva, nav nekādas netaisnības, nedz Viņš uzlūko kāda cilvēka vaigu, nedz arī saņem kādas dāvanas. (2. Laiku 19:7)

  Tad Dieva Gars nāca pār Zaharju, priestera Jojadas dēlu, un viņš nostājās kādā paaugstinājumā tautas priekšā un sacīja: “Tā saka Dievs: kāpēc jūs pārkāpjat Tā Kunga baušļus? Tas nebūs jums par labu! Ar to jūs esat To Kungu atmetuši, un Viņš atmetīs jūs! (2. Laiku 24:20)

  Bezdievīgie maldās no mātes klēpja, un tas, kas melus runā, alojas no pašām mātes miesām. (Ps. 58:4)

  Jo tāda ir Mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība un Es viņu celtu augšā pastarā dienā.(Jāņa 6:40) Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.(Jāņa 17:3)
  Atdzīst nevis klanās elkiem:

  Tā saka visa Tā Kunga draudze: kas tā ir par UZTICĪBAS LAUŠANU, ko jūs esat izdarījuši pret Israēla Dievu, novērsdamies šodien no Tā Kunga, KA JŪS ESAT SEV UZCĒLUŠI ALTĀRI, saceldamies pret To Kungu? Vai mums nepietiek ar Peora NOZIEGUMU, no kura mēs vēl arvien LĪDZ PAT ŠAI DIENAI NEĒSAM SPĒJUŠI ŠĶĪSTĪTIES, kad bargs sitiens ķēra Tā Kunga draudzi? (Joz. 22:16,17) Un Israēls dzīvoja Sitimā, un ĻAUDIS SĀKA PIEKOPT NETIKLĪBU ar moābiešu meitām. Un TĀS AICINĀJA TAUTU pie savu dievu KAUJAMO UPURU MIELASTIEM, un tauta ēda un metās zemē uz sava vaiga to dievu priekšā. Kad nu Israēls sapinās ar Baalu Peoru, tad Tā Kunga DUSMAS IEDEGĀS pret Israēlu.(4. Moz. 25:1-3)
  JUMS JĀNOĀRDA VIŅU ALTĀRI un jāsalauž elku stabi, jums jāsadedzina ugunī viņu elku koki un JĀSACĒRT GABALOS VIŅU ELKU TĒLI, un to vārdi kā vietu nosaukumi ir iznīcināmi. (5. Moz. 12:3) Ja tavā tuvumā kādos no taviem vārtiem, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos, atrastos kāds vīrs vai kāda sieva, kas kaut ko ļaunu dara Tā Kunga, tava Dieva, priekšā, PĀRKĀPDAMI VIŅA DERĪBU, tā ka viņi iet un kalpo citiem dieviem un tos pielūdz un sauli vai mēnesi, VAI VISU DEBESU PULKU, ko es NĒSMU PAVĒLĒJIS DARĪT, un ja tas tev tiek paziņots un tu pats to dzirdi, tad tev to būs labi izzināt. Ja izrādītos, ka tā ir patiesība un KA ŠĪ NEGANTĪBA ir patiešām izdarīta Israēla vidū, tad tev būs izvest to vīru vai to sievu, KAS ŠO GRĒKU IR IZDARĪJUŠI, savos vārtos, vīru vai sievu, un TIE IR JĀNOMĒTĀ AR AKMEŅIEM, lai mirst. Pēc bauslības, ko tie tev mācīs, un pēc tās tiesas, ko tie tev sacīs, tev būs rīkoties; bet NENOVĒRSIETIES NO TĀ VĀRDA, ko viņi tev sacīja, NE PA LABI, NE PA KREISI. Un, kad viņš būs apsēdies uz sava ķēniņa valsts troņa, tad LAI VIŅŠ SEV RAKSTA NORAKSTU NO ŠĪS BAUSLĪBAS GRĀMATAS, kas pie priesteriem un levītiem. Un lai tā pie viņa paliek, un LAI VIŅŠ TO LASA IK DIENAS VISU SAVU MŪŽU, KA VIŅŠ MĀCĀS BĪTIES To Kungu, SAVU DIEVU, un LAI VIŅŠ TUR VISUS ŠOS BAUŠĻUS un LAI PILDA VISUS ŠOS LIKUMUS. Lai VIŅA SIRDS NEPAAUGSTINĀS PĀR SAVIEM BRĀĻIEM, lai viņš pats NENOVĒRŠAS NO BAUŠĻIEM NE PA LABI, NE PA KREISI, lai viņa dēlu valdīšanas laiks būtu jo ilgs viņa ķēniņa valstī Israēlā. (5. Moz. 17:2-5,11,18-20)

Atbildēt