152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?


Dievs ir evaņģēlija autors

Mēs varam būt pārliecināti par mūsu pestīšanas, jo Evaņģēlijs nav cilvēka izgudrojums, bet tas ir balstīts uz Trīsvienīgā Dieva mūžīgo lēmumu. Jau mūžībā Dievs nolēma sūtīt savu Dēlu pasaulē. Bībele saka: “Piemini, Kungs, Savu laipnību, Savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga.” (Ps.25:6).

Dievs ir evaņģēlija autors

Jau mūžībā bija Dieva lēmums atpestīt pasauli, un tās piepildījums bija Dieva žēlasības nolikts jau mūžībā. Vecās derības ticīgajiem ticībā bija aplīta grēku piedošana un sadraudzība ar Dievu tik cieši, ka Ābrahāmu pat nosauca par Dieva draugu. (Jēk.2:23)

Arī Jēzus saka: “Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara; bet Es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc ka visu, ko Es esmu dzirdējis no Sava Tēva, Es jums esmu darījis zināmu.” (Jņ.15:15) Tas nozīmē, ka Dieva žēlastība un žēlsirdība mums ir tuvāk, jo īpaši tagad, kad Kristus ir īstenojis Dieva plānu par pasaules pestīšanu un atklājis Tēva mīlestību uz mums. Proti, ja Dieva žēlastība bija jau pirms Kristus nākšanas šajā pasaulē, tad vēl jo vairāk tagad, Jaunajā Derībā, kad Kristus ir pieildījis izpirkšanas kalpošanu.

Pravietis Jeremija pasludināja Kunga vārdu: “Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis Savu žēlastību.” (Jer.31:3) Viszinošais Dievs zināja, ka cilvēks kritīs nepaklausībā. Viņš bija izplānojis rīcību šajā ārkārtas situācijā jau pirms radīšanas. Jau mūžībā Dieva mīlestība dega par cilvēces postu, un Viņš nolēma izpirkt to. Dievs ir mīlestība jau kopš mūžības. Dievs tevi mīlēja jau pirms pasaules radīšanas. Tik liela ir Viņa mīlestība. Viņš sūtīja savu Dēlu kā Pestītāju par mūsu grēkiem, un tas bija šīs mīlestības turpinājums, lai mūs izglābtu un dāvātu žēlastību grēciniekiem.

Apustulis Pēteris raksta: “Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām – sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā Jēra, dārgajām asinīm, kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ.” (1.Pēt.1:18-20) Šie vārdi māca, ka Kristus un Viņa darbs bija Dieva plānots un izlemts jau pirms pasaules radīšanas. Tas nozīmē, ka mūsu pestīšana nav cilvēku izdomājums. Šis lēmums nav radies pat Dieva un cilvēku sadarbības rezultātā, bet balstīts vienīgi Dievā. Tajā nav nekā no cilvēku nenoteiktības.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.