148. Ko Dievs mums vēl darījis zināmu par savu esamību?


Dieva vārds ir jūsu spogulis

Pirmajā acumirklī šī cilvēka mešanās ceļos Jēzus priekšā izskatās iespaidīgi. Bet uz Jēzu tas nebūt nav atstājis iespaidu!

Dieva vārds ir jūsu spogulis


PARAUGIETIES JĒZUS SPOGULĪ

Bībeles vēstījums par kādu jaunekli varētu jums noderēt par jūsu dvēseles spoguli. Paraugieties uz šo gleznu. Iedomājieties sevi tur nometušos ceļos Jēzus priekšā.

Lūk, ko Bībele vēsta par šeit attēloto notikumu:

    Un, kad Viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un, ceļos nometies, Viņu lūdza: “Labais Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību?” Bet Jēzus uz to sacīja: “Kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini: tev nebūs nokaut; tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs zagt; tev nebūs dot nepatiesu liecību; nelaupi; godā savu tēvu un māti.” Bet tas Viņam teica: “Mācītāj, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības.” Bet Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu un sacīja: “Vienas lietas tev trūkst – ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem; tad tev būs manta debesīs; ņem krustu un seko man.”
    Bet tas, par šo vārdu noskumis, aizgāja bēdīgs; jo viņš bija ļoti bagāts (Mk.10:17-22).

VAI JŪS ŠAJĀ GLEZNĀ BŪTU CENTRĀLAIS TĒLS?

Daudzi domā, ka šis stāsts neattiecas uz viņiem, jo viņi nav bagāti. Ja jums šķiet tāpat, jūs esat pārpratuši Jēzus vārdus.

Pārdomājiet Jēzus vārdus šādi – vai jaunā cilvēka vietā varētu būt attēlots jūs, nometies ceļos Jēzus priekšā? Vai velns nav arī jums, tāpat kā šim bagātajam jauneklim, iestāstījis, ka jūs neesat pārkāpis Dieva desmit baušļus un esat tos ievērojis vismaz principā? Ja jūs tā domājat, jūs uz Jēzu atstāsiet tikpat niecīgu iespaidu kā jaunais, bagātais augstmanis. Un, lūk, kāpēc.

Ārēji jaunā augstmaņa dzīve visticamāk bija nevainojama un atstāja ļoti labu iespaidu. Jūsējā, iespējams, arī. Tomēr, kā redzams šajā gleznā, Jēzu neinteresē tas, kā šis jaunais bagātnieks izrāda savu paštaisnību. Jēzus atklāj šī jaunekļa patieso dabu, pieprasīdams, lai viņš pārdod visu, kas tam ir, un izdala nabagiem. Ar to Jēzus ir atsedzis pašu lietas būtību. Kad uz āru tiek izvērsta un parādīta bagātā jaunekļa slēptā liekulība, viņš nespēj to izturēt. – “Tas, par šo vārdu noskumis, aizgāja bēdīgs..”

LOKIET CEĻUS NOŽĒLĀ, NEVIS AUGSTPRĀTĪBĀ

Nākamreiz, kad būsiet nometušies ceļos lūgšanā, atcerieties par bagāto jaunekli, kurš metās ceļos Jēzus priekšā. Neaizmirstiet, ka Jēzus redz gan jūsu ārieni, gan iekšieni. Tāpēc nerunājiet par Dieva baušļiem kā šis bagātais jauneklis, kurš teica: “Šo visu es esmu turējis”, bet labāk lūdziet tā:

    Jēzu, atbrīvo mani no visa, kas varētu nostāties starp Tevi un mani, tai skaitā no maniem uz sevi pašu vērstiem mērķiem un uz sevi pašu vērstas dievbijības. Atbrīvo mani no visiem grēcīgajiem centieniem veidot ar citiem tādas attiecības, kas pirmām kārtām kalpotu man un manu mērķu sasniegšanai. Būdams dvēseļu ārsts, dziedini mani ar savas Bauslības un Evaņģēlija vārdu no nāvējošās paštaisnības. Jēzu, ar Tevis dāvāto atgriešanos no grēkiem atbrīvo mani no paštaisnības un sārņaino paštaisnības drēbju vietā (Jes.64:6) ietērp mani Tavā nevainojamajā taisnībā. Jēzu, es to lūdzu Tava vārda spēkā, ar kuru Tu iestājies par mani. Āmen.

DIEVS JUMS IR SAKRĀJIS MANTU DEBESĪS

Dievs vēlas ar savu dzīvo vārdu jūsu sirdī radīt grēknožēlu un atgriešanos. Tā darot, Viņš sakrāj jums “mantas debesīs”, tā ir neiznīcīgā bagātība, “kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog” (Mt.6:20).

Tāpēc nolieciet šo attēlu ar bagāto jaunekli sev acu priekšā – uz galda vai pie sienas, kur jūs to vienmēr varat redzēt. Izmantojiet to nevis kā gleznu, bet kā spoguli. Paraugieties uz paštaisno jaunekli un ieraugiet tajā sevi. Bet tad nevis novērsieties un noskumis dodieties prom, kā to darīja bagātais, jaunais augstmanis, bet paceliet savas acis uz to, kurš šajā gleznā ir galvenais, – uz Jēzu! Un jūs varat doties prom līksms ar piedotiem grēkiem, paļāvībā uz Jēzu – jūsu “ticības iesācēju un piepildītāju” (Ebr.12:2).

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.