207. Ko otrajā ticības artikulā tu apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?Tu redzi arhīvu par 2020.marts.g

Ieprieciniet citus pat tad, kad paši ciešat

“Un tādēļ mēs nemitīgi pateicamies Dievam, ka jūs, saņēmuši no mums Dieva vēstījuma vārdus, esat tos uzņēmuši ne kā cilvēku sacītus vārdus, bet kā vārdus no Dieva, kā tas tiešām ir, un Dievs arī darbojas jūsos, ticīgajos.” [1.Tes.2:13]

Ieprieciniet citus pat tad, kad paši ciešat

Lasīt tālāk »Tērpties Kristū

“Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū.” [Gal.3:27]

Tērpties Kristū

Lasīt tālāk »


Ar Bībeli pret koronavīrusu

e-BAZNICAs komandas nemainīgais pamatkodols atsaucies globālajā tīmeklī cirkulējošajam izaicinājumam nostāties ar Bībeli pret koronavīrusu.

Ar Bībeli pret koronavīrusu

Lasīt tālāk »


Negodīga attieksme pret Dieva baušļiem

Cilvēks priecājas, ka spējis atbrīvoties no viena vai otra grēcīga netikuma, piemēram, tas mēdza lamāties un velti valkāt Dieva Vārdu, bet tagad tā vairs nedara; agrāk tas nesvētīja svēto dienu, jo veltīja to pasaulīgam darbam un izklaidei, bet tagad tā vairs nedara un velta laiku Dieva vārdam; agrāk tas dzīvoja nekam nederīgās ēdiena, dzēriena un ģērbšanās pārmērībās, bet tagad no tā, ir atteicies; agrāk tas dzīvoja kārībās, bija nekārtīgs un negodīgs tirgū un darbā, bet tagad ar Dievpalīgu ir nolicis pie malas šādus grēkus.

Negodīga attieksme pret Dieva baušļiem

Lasīt tālāk »


Neticības avots, kas noraida Bībeli un Kristus evaņģēliju

“Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva.” Jūdi Viņam atbildēja: “Vai mēs pareizi nesakām, ka Tu esi samarietis un ka Tevī ir velns?” Jēzus atbildēja: “Manī nav velna, bet Es dodu godu Savam Tēvam, jūs turpretim laupāt Man godu. Bet Es nemeklēju Savu godu; ir Viens, kas meklē un spriež tiesu. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kas Manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam!” Tad jūdi Viņam sacīja: “Nu mēs zinām, ka Tevī ir velns. Ābrahāms ir miris un pravieši, un Tu saki: kas Manus vārdus turēs, nebaudīs nāves nemūžam! Vai Tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir miris, tāpat kā pravieši ir miruši? Par ko Tu Sevi dari?” Jēzus atbildēja: “Ja Es pats Sevi ceļu godā, Mans gods nav nekas. Bet Tas, kas Mani ceļ godā, ir Mans Tēvs, ko jūs saucat par savu Dievu. Jūs viņu nepazīstat, bet Es Viņu pazīstu. Ja Es sacītu, ka nepazīstu Viņu, Es būtu melis līdzīgs jums. Bet Es Viņu pazīstu un turu Viņa vārdus. Jūsu tēvs Ābrahāms kļuva līksms, noprazdams, ka redzēs Manu dienu, un viņš to redzēja un priecājās par to.” Tad jūdi Viņam sacīja: “Tev vēl nav piecdesmit gadu, un Tu būtu Ābrahāmu redzējis?” Jēzus atbildēja viņiem: “Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es.” Tad viņi pacēla akmeņus, lai mestu tos uz Viņu. Bet Jēzus paslēpās un izgāja no Tempļa ārā.” [Jņ.8:47-59]

Neticības avots, kas noraida Bībeli un Kristus evaņģēliju

Lasīt tālāk »