271. Dieva vārds... Kā tas top svētīts?Tu redzi arhīvu par 2012.septembris.g

17. svētdienā pēc Vasarssvētku atsvētes

Tad Jēkabs un Jānis, Cebedeja dēli, pie Viņa piegāja un Tam sacīja: “Mācītāj, mēs gribam, ka Tu mums darītu, ko Tev lūgsim.” Un Viņš uz tiem sacīja: “Ko jūs gribat, lai Es jums daru?” Bet tie Viņam sacīja: “Dod mums, ka mēs varam sēdēt Tavā godībā, viens pa Tavu labo roku un otrs pa kreiso roku.” Bet Jēzus tiem sacīja: “Jūs nezināt, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko Es dzeru, vai tapt kristīti ar to kristību, ar ko Es topu kristīts?” Bet tie uz Viņu sacīja: “Varam.” Bet Jēzus tiem sacīja: “Jūs gan to biķeri dzersit, ko Es dzeru, un tapsit kristīti ar to kristību, ar ko Es topu kristīts. Bet sēdēt pie Manas labās vai kreisās rokas Man nepiederas dot, bet tiks piešķirts tiem, kuriem tas ir sataisīts.” Un, kad tie desmit to dzirdēja, tad tie sāka skaisties par Jēkabu un Jāni. Bet Jēzus tos pasauca un saka tiem: “Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tie tās apspiež, un viņu lielie kungi tām dara pāri. Bet tā lai nav jūsu starpā; bet, ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un, ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un Savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem.” [Mk.10:35-45]

Lasīt tālāk »Dievs ir jūtams klātu [255]

Dievs ir jūtams klātu; Viņu pielūgt sākam,
Pazemīgi priekš ta nākam. Dievs ir mūsu vidū;
Sirds, gars, visa iekša Klusi klanās viņa priekšā.
Kas to zin Un piemin, –
Tas lai neatraujās, Tam no jauna ļaujās.

Lasīt tālāk »


Higiēniskais Vakarēdiens

Uzņēmums Purity Communion no ASV piedāvā jaunu, plašam patēriņam domātu dievmaizīšu izdales sistēmu, kas ļauj saņemt Tā Kunga mielastu, vienlaikus pasargājot no vīrusu uz baciļu izplatības Vakarēdiena saņēmēju vidū.

higiēniskais Vakarēdiens

Lasīt tālāk »


Svētais ūdens

Viņš mūs izglāba.. ar mazgāšanu atdzimšanai. [Tit.3:5]

svētīts ūdens

Lasīt tālāk »


Divas atceres dienas

29.septembrī mēs Rīgas Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskajā draudzē svinam divas atceres dienas. Pirmkārt tā ir erceņģeļa Miķeļa un visu eņģeļu diena. Otrkārt, mēs pieminam sprediķošanas ieviešanu latviešu valodā tūkstoš pieci simti astoņdesmit otrajā gadā, tātad pirms četri simti trīsdesmit gadiem.

Lasīt tālāk »