351. Kāda nozīme ir Vakarēdiena sakramentam?Tu redzi arhīvu par 2011.jūlijs.g

Pamudinājums uz kristīgu dzīvi

“Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? Jo mēs līdz ar Viņu Kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus, sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo, ja mēs Viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšāmcelšanā. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam, jo, kas nomiris, tas ir taisnots no grēka. Bet, ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs – tāda ir mūsu ticība – arī dzīvosim kopā ar Viņu. Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst: nāvei nav vairs varas pār Viņu, jo mirdams Viņš reiz par visām reizēm nomiris grēkam, bet, dzīvs būdams, Viņš dzīvo Dievam. Tāpat spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam.” [Rom.6:3-11]

Lasīt tālāk »Kristīgais kanibālisms

Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa asinis, jums dzīvības nav sevī (Jņ.6:53).

Kristīgais kanibālisms

Lasīt tālāk »


Cilvēks kā cilvēks Dieva priekšā

Baznīcas rīcībā nav divu veidu baušļi, viens pasaulei un viens kristīgajai draudzei, bet gan tās bauslis ir Jēzū Kristū atklātais Dieva bauslis, ko tā pasludina visai pasaulei. Šo bausli pasludina baznīca, tad ja tā apliecina Jēzu Kristu kā savas draudzes un visas pasaules Kungu un Pestītāju un tādējādi aicina viņa kopībā.

Cilvēks kā cilvēks Dieva priekšā

Lasīt tālāk »


Uz ko viss ir vērsts

Jo tāda ir Mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība un Es viņu celtu augšā pastarā dienā. [Jņ.6:40]

Lasīt tālāk »


Kam vairāk jāklausa?

“Tad rakstu mācītāji un farizeji nāca no Jeruzalemes pie Jēzus un sacīja: “Kāpēc Tavi mācekļi pārkāpj vecaju likumus? Jo tie rokas nemazgā, kad ēd maizi.” Bet Viņš atbildēja un tiem sacīja: “Kāpēc tad jūs arī pārkāpjat Dieva pavēli savu likumu dēļ?”” [Mt.15:1-3]

Kam vairāk jāklausa?

Lasīt tālāk »