2. Kas ir Mazais Katehisms?Tu redzi arhīvu par 2010.maijs.g

Absolūcija kā sakraments

Piektais mīts: grēksūdze luteriskajā baznīcā nav sakraments.

Absolūcija kā sakraments

Lasīt tālāk »Par konfirmāciju

Es brīnos, kas viņiem ienācis prātā, ka viņi no roku uzlikšanas izveidojuši konfirmācijas sakramentu, kad mēs par to [roku uzlikšanu] lasām, ka Kristus tā skāris mazus bērnus, ka apustuļi tā snieguši Svēto Garu, ordinējuši priesterus un dziedinājuši slimos, kā to Sv. Pāvils raksta Timotejam: “Rokas nesteidzies nevienam uzlikt…” [1.Tim.5:22].

Lasīt tālāk »


Bībeli var lasīt 2508 valodās

Arvien vairāk cilvēkiem pasaulē ir iespēja lasīt Bībeli savā dzimtajā valodā. Saskaņā ar jaunākajiem Pasaules Bībeles biedrību apvienības datiem Bībele pilnībā vai atsevišķas tās daļas ir lasāmas 2508 valodās.

Lasīt tālāk »


Sprediķis Svētās Trīsvienības svētkos

Tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja Viņam: “Rabi, mēs zinām, ka Tu esi Mācītājs, no Dieva nācis. Jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā Tu dari, ja Dievs nav ar to.” Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.” Nikodēms saka Viņam: “Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties mātes miesās un atkal piedzimt?” Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā! Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimst no Gara.” Nikodēms atbildēja un Viņam sacīja: “Kā tas var notikt?” Jēzus atbildēja un viņam sacīja: “Tu esi Israēla mācītājs un to nezini? Patiesi, patiesi Es tev saku: mēs runājam, ko zinām un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad Es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsit, kad Es jums stāstīšu par debess lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi Tas, kas no debesīm nācis, Cilvēka Dēls. Un kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. [Jņ.3:1-15]

Lasīt tālāk »


Ak Tēvs iekš debess, Mīļais Dievs [232]

Ak Tēvs iekš debess, Mīļais Dievs,
Dod žēlastib, ka steidzamies
Pie tavas slavas ticīgi,
Kas tu mūs radijs žēligi!

Lasīt tālāk »