312. Kas tad ir "vecais cilvēks"?


Aizsargā un cel!

Jūda 3. pantā pamāca “turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta”. Pāvils rakstīja Titam: “Atspēko viņus it asi, lai tie ticībā kļūst veseli” (Tit.1:13). Jēzus mudināja savus mācekļus un Viņš mudina arī mūs palikt Viņa vārdos (Jņ.8:31).

Aizsargā un cel!

AR CĪŅU PAR TĪRU MĀCĪBU VIEN NEPIETIEK!

Bībelē atrodami neskaitāmi mudinājumi cīnīties par tīru mācību un pret maldu mācībām. Bet tā ir tikai daļa no tā, ko Dievs no mums sagaida. Jēzus saka: “Ikviens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram ..” (Mt.7:24). Dievs grib lai mēs ne vien sargātu Viņa vārda tīro sēklu un cīnītos par to, bet arī iesētu šo sēklu. Jo tikai sējot (sludinot) Viņa vārdu, Viņa valstība iet plašumā.

Pareizo pieeju mācības aizstāvēšanai un pasludināšanai ilustrē Jeruzalemes mūru atjaunošana Nehemijas vadībā (Neh.2:1-4:23), kā tas redzams šajā lappusē. Kamēr sargi, stāvot augstu uz mūriem, nemitīgi vēroja, vai nav manāms ienaidnieks, citi uzcītīgi strādāja pie to atjaunošanas. “Nastu nesēji strādāja, ar vienu roku kraudami, kamēr otra turēja metamo šķēpu. Un cēlēji, kamēr cēla, bija apjozti ar zobenu ap gurniem. Un līdzās man stāvēja taurētāji” (Neh.4:17-18). Vēsts ir nepārprotama. – Nav iespējams uzcelt baznīcu, vienīgi noņemoties ar maldu mācībām, kas ir baznīcas lielākais ienaidnieks. Ir arī jāceļ. Tas darāms ar aktīvu dzīvā un dzīvu darošā vārda sludināšanu, un ar Dieva brīnumaino, dzīvu darošo un dzīvību uzturošo Sakramentu izdalīšanu.

TĪRĪBA VIEN PALIELINA INFICĒŠANĀS BRIESMAS

Vēl jo noteiktāk Jēzus brīdina neveltīt visus spēkus tikai baznīcas attīrīšanai no maldu mācībām. Reiz Jēzus stāstīja par nešķīstu garu, kas iziet no cilvēka. Šis gars, Jēzus teica, “pārstaigā izkaltušas vietas, meklē dusu un to neatrod. Tad tas saka: es atgriezīšos savā namā, no kurienes es izgāju. Un, kad viņš nāk, tad viņš to atrod tukšu, izmēztu un uzpostu. Tad tas noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi ieiet tur un dzīvo; un pēc tam ar tādu cilvēku top sliktāk, nekā papriekšu bija” (Mt.12:43-45).

Lai cik pārsteidzoši tas neliktos, tikai maldu mācību iznīdēšana, nerūpējoties par to, kā aizpildīt tukšumu grēcinieka sirdī, patiesībā padara viņu vēl pieejamāku velnam un viņa meliem!

JĒZUS PASARGĀ NO INFEKCIJĀM

Lai nosargātu daudzu cilvēku pestīšanu, apustulis Pāvils neatlaidīgi mudina: “Piesaucot Dievu un Kristus Jēzu, kas tiesās dzīvus un mirušus, un piesaucot Viņa atnākšanu un Viņa valstību, es tevi mudinu: sludini Dieva Vārdu” (2.Tim.4:1-2). Kad Vārds tiek sludināts cilvēkiem, Jēzus un Viņa mācība pārņem dvēseli, sirdi un prātu. Tad tur vairs nav vietas septiņiem vēl ļaunākiem velniem, lai tajā ienāktu un pārņemtu tavu sirdi vai prātu. Dieva vārda mūžīgā dzīvību uzturošā spēka dēļ Jānis var dot lielu cerību pirmajiem kristiešiem, sakot: “Lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē” (1.Jņ.4:4).

CELIET AR PRIEKU UN PAĻĀVĪBU!

Sparīgi stājieties pretī maldu mācībām. Labākā aizsardzība ir uzbrukums. Sludiniet Jēzu un Viņa mācību, “mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis” (Mt.28:20). Un vienlaikus aizstāviet un celiet savu draudzi ar Viņa vārdu. Celiet ar paļāvību un prieku Viņa apsolījumā, ka “Es [uzcelšu] savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt!” (Mt.16:18).

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.