150. Ko Dievs ir darījis zināmu par Viņa personu darbiem?


Vienlaicīgi līdzīgie un atšķirīgie termini

Un tev būs priecāties Tā Kunga, sava Dieva, priekšā, tev un taviem dēliem, un tavām meitām, un taviem kalpiem, un tavām kalponēm, un levītiem, kas mīt tavos vārtos, un svešiniekiem, un bāreņiem, un atraitnēm, kuri pie tevis dzīvo, tanī vietā, ko Tas Kungs, tavs Dievs, izraudzīs, lai tur liktu mājot Savam Vārdam.[5.Moz.16:11]

Vienlaicīgi līdzīgie un atšķirīgie termini

Vasara, svētki …vasarsvētki. Miers, draudzība …sadraudzība. Dzīvība, dzīve …mūžīgā dzīvošana.

Cik gan līdzīgi un vienlaikus atšķirīgi var būt termini un tas ko mēs katrs saprotam ar vienu vai otru jēdzienu. Baznīca, baznīca …Baznīca. Vai tā ir tur, kur kopā sanāk vienādi domājošo pūlis? …vai tajā atrodas visgudrākie, visvarenākie viscienījamākie šīs zemes pilsoņi?… vai stingras vecajo tradīcijas un oficiāla atzīšana no valsts puses nosaka, kas ir īstā, patiesā kristīgā Baznīca?

Baznīca piedzima vasarsvētkos, kad Svētais Gars redzamā un dzirdamā veidā nāca pār kristīgo draudzi (Ap.d.2:1-18). Kristīgā draudze tika dibināta sadraudzībā, kad Jēzus piepildīja Baznīcas saturu, iestādot Sv.vakarēdiena sakramentu. Baznīcu pārvalda Dievs ar savu Garu, kurā skaidri un gaiši, un bez viltus tiek mācīts Dieva vārds, saskaņā ar kuru tiek piedoti, vai paturēti grēki cilvēkam, kas nāk lai saņemtu grēku piedošanas ārējās zīmes – Kristību, Absolūciju, un Svēto vakarēdienu.

Redzi, piederību Kristus baznīcai nenosaka ārēja līdzdalība svētajos sakramentos (iepriekš minētās ārējās zīmes). Redzi, pat Kristība nav absolūti nepieciešama, lai tu nāktu pie ticības Jēzum Kristum. Redzi, ne Kristībā, ne visu tavu grēku piedošanas pasludinājumā, ne Svētajā vakarēdienā nav nekāds “fokus pokus” – nav nekādu burvestību, vai brīnumainu ārēju pārvērtību, tikai Gars un stāvoklis un garastāvoklis kas mainīgs mūžības priekšnojautā.

Kristus pavēle ir, lai mēs nožēlojuši grēkus nākam Dieva mierā, kas nav grēkojis, tam nav jākristās. Dieva taisnība aicina mūs laukā no pasaules maldīgā draudzīguma, pašpietiekamās morāli ētisko racionālistu sabiedrības. Kristus gars mūs savalda, ka ar mums nenotiek kā ar ļaundariem kas gribēdami būt ne no viena neatkarīgi, allaž paliek velna gūstā, tie ir tādi kā aklie, kas pērk braucamos, lai trauktos, ātrāk par vēju, bet stundām ilgi sēž sastrēgumos, gaidot uz… iespēju un citiem tādiem pat braukt gribētājiem.

…ko Es esmu radījis, pastāvēs Manā priekšā, tā pastāvēs arī jūsu dzimums un jūsu vārds, saka Tas Kungs (Jes.66:22). Dievs grib, lai mēs nākam Baznīcā jo tajā Viņš atzīst savus bērnus, kaut mēs to neredzam toties Viņam nekas nepaliek apslēpts (2.Tim.2:19). Tas Kungs pasargā Baznīcu no elles vārtiem līdz pat laiku beigām, kad Viņš to kopā ar visiem ticīgajiem visbeidzot uzņems savā mūžīgajā godībā (Lk.12:32).

Mūžīgā dzīvošana bez grēka pret dzīvību, kas zūd. Dzīve, miers un zūdošs prieks pret sadraudzību Svētā Garā, kas ir pāri pār laika un telpas robežām. Vasarsvētki cauru gadu… Baznīcā visa mūža garumā.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.