72. Kad sākas cilvēka dzīvība?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par De Ecclesiis Particularibus

Definīcija terminam “vietējās baznīcas”

Svētie Raksti attiecina terminu Baznīca arī uz vietējām draudzēm [1.Kor.16:19; 1:2; 11:16; Ap.d.8:1; Rom.16:16], kuras, līdz ar to, ir pazīstamas kā vietējās baznīcas. Šādas vietējas draudzes ir ticīgo jeb kristiešu kopienas, kuras sapulcējušās kādā vienā, konkrētā vietā, lai sludinātu Evaņģēliju un pārvaldītu sakramentus, īsāk sakot, īstenotu atslēgu varu [Ap.d.20:28; 14:23-27; 1.Tim.3:5; Mt.18:17; 1.Kor.14:23].

vietējā baznīca

Lasīt tālāk »Vietējo baznīcu dievišķā izcelsme

Jautājums, vai vietējās baznīcas ir dibinātas pēc Dieva pavēles un, līdz ar to, vienā vietā dzīvojošiem ticīgajiem būtu vai nu jāorganizē šādas baznīcas, vai jāpievienojas kādai jau esošai baznīcai, ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums.

iet uz vietējo baznīcu

Lasīt tālāk »


Ortodoksas un heterodoksas baznīcas

Dievs grib un pavēl, lai visi ticīgie uzklausītu, mācītos un sludinātu vienīgi tīro vārdu, kuru Viņš pats tiem ir devis Svētajos Rakstos [Jer.23:30-32; 1.Tim.6:3-5]. Visus tos, kuri sagroza Dieva vārdu un Dieva atklāto patiesību vietā māca savas mācības [Mt.15:9], Raksti nosoda kā viltus praviešus [Mt.7:15], pasaku un posta mācību mācītājiem [1.Tim.1:3-7; 2.Pēt.2:1], bezdievjiem [Jūd.1:3-4], cilvēkiem ar samaitātiem prātiem un ticības lietās izvirtušiem [2.Tim.3:1-8], krāpniekiem un antikristiem [2.Jņ.1:7], no kuriem visiem kristiešiem jāvairās [Rom.16:17; 2.Jņ.1:10], kā uzpūtīgus nelgas [1.Tim.6:3-5], kuri atrodas zem Dieva lāsta [Gal.1:8]. Tāpat kā Svētie Raksti nosoda jebkādu grēcīgu uzvedību [1.Kor.5:9-11; Atkl.21:8; 22:15], tāpat tie arī nosoda jebkādu Rakstos izklāstītās kristīgās ticības sagrozīšanu [Gal.3:10; 5:10-12; Atkl.22:18-19; Mt.18:6-7; 5:19].

svaigs un sapuvis

Lasīt tālāk »


Heterodoksās baznīcas un patiesie mācekļi

Heterodoksās baznīcas pastāv nevis pēc Dieva gribas [Mt.28:20], bet gan pretēji tai [Jer.23:29-40; 1.Kor.3:15-17]. Dievs pieļauj to pastāvēšanu daļēji tādēļ, lai pierādītu savu patieso mācekļu ticību [1.Kor.11:19], un daļēji tādēļ, lai sodītu bezdievju vienaldzību, nepateicību un neuzticību [2.Tes.2:11-12].

atšķirīgais starp vienādiem

Lasīt tālāk »


Bibliskas kopības neiespējamība ar heterodoksām baznīcām

Nule kā sacītais nebūt nenozīmē, ka reliģiskais unionisms (sinkrētisms) būtu jāuzskata par pieļaujamu vai, vēl jo mazāk, atzīstamu parādību. Vārdi “ar mīlestību pret visiem” patiešām attiecas uz visiem cilvēkiem, jo kristiešiem ir jāmīl visus cilvēkus [Mt.22:39; 5:44; 1.Jņ.3:17-18], taču tie nebūt nenozīmē, ka kristiešiem būtu jāsamierinās ar viltus praviešiem un viņu maldiem [Mt.7:15; Gal.1:8-9]. Rakstu norādījumi šajā jautājumā ir gan skaidri, gan pārliecinoši [Rom.16:17; Gal.5:9; 2.Jņ.1-10-11; Tit.3:9-11; 1.Tim.1:3-7; 2.Kor.6:14-18].

kopības neiespējamība

Lasīt tālāk »


 1  2 »