242. Kāpēc mums pēc iespējas stingri jāturas pie pareizas taisnošanas mācības?


Pavisam tīri nomazgāti

Aplūkojot Jāņa evaņģēlijā (13:10-11), redzam, ka Jēzus mācekļiem saka: “”Kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viscaurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi.” Jo Viņš pazina Savu nodevēju, tāpēc Viņš sacīja: “Ne visi jūs esat tīri.”"

Pavisam tīri nomazgāti

Šie vardi – “kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk vien kājas mazgāt, jo viņš viscaurēm ir tīrs” utt. – parasti ir saprasti saistībā ar Kristību, bet citi to ir sapratuši kā šķīstīšanu ticībā ar Jēra asinīm (Atkl.7:14). Taču principiāli tas lietas būtību nemaina, jo šķīstīšana Jēra asinīs jau vispirms notiek Kristībā un tā allaž notiek ar Kristību un ticību, gluži kā Jēzus miesas baudīšana notiek gan sakramentā, gan arī ticībā (Jņ.6).

Tāpēc ir skaidrs, ka te runāts par garīgu šķīstīšanu, sakot: – Bet ne Viņš pazina Savu nodevēju.” Jūda bija vienīgais no mācekļiem, kas nebija tīrs. Tas viss kļuva vēl skaidrāk, kad Jēzus tajā paša vakarā sacīja: “Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis” (Jņ.15:3). Tas norāda uz ticību, kas satver Dieva vārdu, jo bez ticības neviens netop tīrs, un Jūdam pietrūka ticības līdz ar visu, kas no tās izriet.

Aplūkosim Jēzus vārdus. Viņš saka: “Kas ir mazgājies, tas ir viscaurēm tīrs. Arī jūs esat tīri.” To saka Viņš, kas ar Savu visredzīgo aci uzreiz pārredz visas Savu mācekļu vājības, kuras Viņam bieži bija jānosoda, un to Viņš saka tiem pašiem mācekļiem, kas tanī vakarā tik briesmīgi pret Viņu apgrēkojās un kuru vājības un grēkus Viņš tobrīd paredzēja un labi apzinājās. Tālab ievēro, ka Dieva acīs ir derīga kāda cita tīrība nevis tā, kas mājo mūsu sirdī.

Skaties un ievēro labi, kāda ir “pielīdzinātā” tīrība, “Dieva taisnība”, “ticības taisnība” – tā ir taisnība, kas nav no Bauslības (Rom.3:31)! Paturi prātā, ka šī taisnība un tīrība, kas ir mūsu acīm neredzama, nav nekāds sapnis vai iedoma, tie nav tikai vārdi un domu konstrukcijas, bet tā ir patiesi spēcīga realitāte un patiesība Dieva priekšā!

Kristus, kas tiesās pastarā dienā, redz tīrību tieši tur, kur cilvēki redz vienu vienīgu netīrību, un Viņš Saviem mācekļiem saka: “Jūs esat tīri – jūs, kas šeit stāvat Manā priekšā, – jūs esat pavisam tīri, un katrs, kas ir mazgājies, kas tic un top kristīts, tas ir pavisam tīrs Dieva acīs, Dieva skatījumā, lai arī mūsu kājas (dzīves gājums, mūsu ikdienišķā, pasaulīgā taisnība) bieži top aptraipītas un tām nepieciešama īpaša mazgāšana, kas notiek ar atgriešanos un ticību.”

Par spīti visiem šiem trūkumiem un nepilnībām, Kristus tomēr saka, ka viņi ir pavisam tīri. Tad nu mācies reiz saprast, ka Kristus izpirkums un taisnības pieskaitīšana ir pilnīgi nopietna un Dieva acīs tā nav nekas cits kā migla vai ēna, kā tas maldīgi šķiet mūsu prāta acīm.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.