299. Ko nozīmē kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā?


Kā aprakstīt “neaprakstāmo”

Svētajos Rakstos mūžīgā dzīve un svētlaime bieži tiek aprakstīta ar salīdzinājumu palīdzību.

Kā aprakstīt "neaprakstāmo"

Bieži tā tiek saukta par valstību -”mūsu Kunga un Pestītāja valstību” (2.Pēt.1:11), vai “to valsti, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl” (Jēk.2:5). Debesis un svētlaime tiek aprakstītas arī kā pilsēta. Tā ir “svētā pilsēta, jaunā Jeruzāleme” (Atkl.21:2). “Viņš tiem sagatavojis pilsētu”, “dzīvā Dieva pilsētu, debesu Jeruzātemi”, nākamo pilsētu (Ebr.11:16; 12:22; 13:14). Debesis un svētlaime raksturotas arī kā mājas. Saskaņā ar Jēzus doto aprakstu šīm mājām jeb namam ir “daudz mājokļu” (Jņ.14:2; 2.Kor.5:8).

Bez šiem salīdzinājumiem ir arī citi apraksti, piemēram, ka svētlaime ir brīvība. “Augšējā Jeruzāleme ir svabada, tā ir mūsu māte” (Gal.4:26). Svētlaimīgs cilvēks būs mūžīgi brīvs no visa tā, kas viņam ir sagādājis raizes un mokas šīs pasaules dzīves laikā. Viņš būs mūžīgi brīvs no grēka, pret kuru viņam bija jāizcīna gara un grūta cīņa (Rom.7:14-20; Ef.6:12; Ebr.10:32). jo vairāk – viņš būs brīvs no nāves, no kuras viņš bija tik ilgi baidījies un ko beidzot būs piedzīvojis (Atkl.21:4).

Svētlaimīgam cilvēkam būs arī noteiktas īpašības, kuru viņam pietrūka šīs zemes dzīves laikā. Debesīs viņa saprāts tiks pilnīgi apgaismots (1.Kor.13:9-10). Arī viņa griba būs pilnīgi taisna un spēcīga, un būs pilnīgā saskaņā ar Dieva gribu. Viņš būs ari pilnīgā drošībā, jo vairs nebūs nekādas varas, kas varētu viņu nošķirt no “Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā” (Rom.8:31-39; Atkl.21:22-22:5).

Šo svētlaimīgo stāvokli nevar salīdzināt ne ar kādiem šis zemes apstākļiem. Tas būs stāvoklis, kurā valdīs pilnīga sapratne, šķīstība, drošība un spēks Kristū.

“Viņam (t.i., izglābtajam) nebūs vairs vajadzīga ne bauslības sludināšana, ne tajā izteiktie draudi, ne arī Evaņģēlijs; jo tie visi pieder šai (mirstīgajai un) nepilnīgajai dzīvei. Kad viņi redzēs Dievu vaigu vaigā, viņi ar visu caurstrāvojošā Dieva Gara palīdzību darīs Dieva (debesu Tēva) gribu ar neviltotu prieku, brīvprātīgi, nepiespiesti . netraucēti, pilnīgā taisnībā un svētumā, un viņi būs mūžīgi laimīgi.”

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.