241. Ko mēs kopā ar visu pareizās mācības Baznīcu apliecinām par taisnošanu?


Patiesā kristīgā Baznīca

Kāpēc ticības apliecinājuma tiek sacīts: “es ticu uz vienu svētu kristīgu Baznīcu”?

Patiesā kristīgā Baznīca


Tāpēc, ka patiesā kristīgā Baznīca ir neredzama, jo nav iespējams ielūkoties neviena cilvēka sirdī, lai varētu droši zināt, kuriem no redzamās baznīcas kopības ir patiesa ticība Kristum. Jebšu tie, kuriem ir tāda ticība, tie arī ir patiesās Baznīcas īstenie locekļi.

Stiprais Dieva pamats stāv ar šādu zīmogu: Dievs pazīst savējos un: lai atstājas no nelietības ikviens, kas izrunā Kunga vārdu. [2.Tim.2:19]

“Dieva valstība nenāks redzamā veidā. Nedz arī kādi sacīs: redzi, šeit! – vai: tur! – jo, redzi, Dieva valstība ir jūsu vidū.” [Lk.17:20-21]

Viņš sacīja: “Degtin es esmu iededzies par Kungu, Pulku Dievu, jo Israēla dēli ir atmetuši tavu derību, sagrāvuši tavus altārus un ar zobenu nokāvuši tavus praviešus, es vienīgais esmu palicis, un tie tīko pēc manas dvēseles. Kungs viņam sacīja: “Es atlicināšu Israēlā septiņus tūkstošus – visus, kuru ceļi nav locījušies Baalam, un visus, kuru mute nav viņu skūpstījusi!” [1.Ķēn.19:14.18]]

Jūs esat tuvojušies Ciānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai – debesu Jeruzālemei un neskaitāmu eņģeļu pulku svētku svinībām, jūs esat tuvojušies pirmdzimušo draudzei, kuru vārdi ir ierakstīti debesīs, un Dievam, visu tiesnesim, un to dvēselēm, kas sasnieguši pilnību. {Ebr.12:22-23]

Taču debesu Jeruzāleme ir brīva, viņa ir mūsu māte, [Gal.4:26]

Birkas: , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.