183. Ko Jēzus dara, būdams mūsu augstais priesteris?


Evaņģēlijs cilvēka prātam un reliģiskajai dabai ir sveša mācība

Mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks; jo, ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības Kungu. Bet tā ir, kā rakstīts: ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl. [1.Kor.2:7-9]

Evaņģēlijs cilvēka prātam un reliģiskajai dabai ir sveša mācība


Dieva vārds māca, ka Evaņģēlijs ir noslēpumaina gudrība. Tas ir vēstījums, ko cilvēki paši nekad nebūtu spējuši izgudrot, jo Evaņģēlijs cilvēka prātam un reliģiskajai dabai ir sveša mācība. Iepazīt to var tikai atklāsmē, ko Dievs dāvājis caur Svētā Gara iedvesmotiem praviešiem un apustuļiem.

Jā, tieši tā ir. Vārds par Dieva Dēlu, kas mūsu vietā cietis nāvi, visās citās reliģijās ir kaut kas nebijis un nepieredzēts. Protams, Dieva žēlastība ir zināma arī citām reliģijām un garīgiem novirzieniem. Taču šīs reliģijas nezina un nepazīst augsto cenu, ko par glābšanu ir maksājis Dievs, kas sūtīja Savu Dēlu izpirkt mūsu grēkus un pārkāpumus.

Un, iekāms pats Dievs to neatklāj, tas ir un paliek noslēpums – grieķiski mysterion.

Mēs sludinām Dieva noslēpumaino gudrību, saka Pāvils. Ko neviena acs nav redzējusi un neviena auss nav dzirdējusi, un ko neviens cilvēks pat nav nojautis, to Dievs ir īstenojis Savā Dēlā Jēzū Kristū.

Mums, cilvēkiem, šis vēstījums ir jādzird un jāuzklausa, un tam jātop pasludinātam mūsu vidū. Nekā citādi tikt pie ticības un glābšanas mēs nevaram.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.