14. Kādi baušļi ietilpst pirmajā plāksnē?


Dievs sniedz pilnīgu aizsardzību

Daži cilvēki uzskata, ka velns vienkārši kaitina cilvēkus un neļauj tiem mierīgi dzīvot. Dievs saka, ka velna kārdinājumi ir kā asiņainas cīņas, kurās velns vēlas uzvarēt! Taču, lasot par velnu, viņa gariem un nežēlīgo cīņu pret mums, neļausimies bailēm vai satraukumam! Vēstulē efeziešiem 6:10 un turpmākajos pantos ir vēstīts par spēcīgiem ieročiem, ko Dievs sarūpējis mūsu aizsardzībai. Lietojot Tā Kunga dāvātos ieročus, mēs varam ar pilnīgu paļāvību stāties pretī visām dzīves grūtībām, gluži kā attēlā redzamie karavīri droši stājas pretī saviem ienaidniekiem.

Dievs sniedz pilnīgu aizsardzību


Dieva ieročus var satvert, uzklausot Viņa vārdu, kā arī lietojot Viņa dāvātās Kristības un Svētā Vakarēdiena veltes. Ar šo dāvanu palīdzību Dievs mūs aizsargā, lai mēs “varētu pretī stāties” (Ef.6:11) un “dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas” (Ef.6:16).

VĒSTULES EFEZIEŠIEM 6. NODAĻĀ DIEVS APRAKSTA SAVUS IEROČUS

Runājot caur apustuli Pāvilu, Dievs apraksta varenos ieročus, ko Viņš nodod mūsu rīcībā:

    Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam; bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu (Ef. 6:14-17).

Lasot šīs rindas, tev var rasties jautājums: “Kāds gan šeit uzskaitītajam bruņojumam sakars ar Dieva vārda sludināšanu vai Kristību un Svēto Vakarēdienu?” Padomā vēlreiz. Paskatīsimies, kā katrs šeit pieminētais Dieva ierocis ierakstās citās Rakstu vietās, kur ir runa par šīm dāvanām.

PATIESĪBAS JOSTA — to var pielīdzināt Dieva vārdam, jo Jēzus sacīja Savam Debesu Tēvam: “Tavi vārdi ir patiesība” (Jņ.17:17). Dieva vārds gluži kā josta satur kopā mūsu bruņas, pasargājot no velna meliem.

TAISNĪBAS BRUŅAS un PESTĪŠANAS BRUŅU CEPURE — tās var pielīdzināt Kristībai, caur kuru mums tiek dota Kristus nevainojamā taisnība un svētums (Gal.3:27).

MIERA EVAŅĢĒLIJA APAVI — tos var pielīdzināt piedošanai un mieram, ko Dievs mums dāvā Svētajā Vakarēdienā. Vakarēdienā mēs uzņemam Kristus miesu un asinis. Kristus ir “mūsu miers” (Ef.2:14), un Viņš mums ir ļāvis izlīgt ar Dievu (Kol.1:22). Pateicoties šim mieram, Dievs mums dod iespēju iet pie citiem un sludināt Viņa piedošanu un mieru tiem, ar kuriem paši esam cīnījušies (Ps.51:10-13).

TICĪBAS VAIROGS — to mēs saņemam, uzklausot Dieva vārdu (Rom.10:17), tiekot kristīti (Gal.3:26-27) un piedaloties Svētajā Vakarēdienā, jo ticība “nav no jums, tā ir Dieva dāvana” (Ef.2:8).

GARA ZOBENS, KAS IR DIEVA VĀRDS — tas sevī ietver ne tikai Dieva vārda sludināšanu, bet arī Kristību (vārdu savienojumā ar ūdeni) un Svēto Vakarēdienu (vārdu savienojumā ar maizi un ūdeni). Ar šo žēlastības līdzekļu starpniecību Dievs mums dod asu, “abās pusēs griezīgu zobenu” (Ebr.4:12), ar ko var droši stāties pretī velna kārdinājumiem, apsūdzībām un meliem. Izmantojot šo Gara zobenu, “stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums” (Jēk.4:7).

TĀDS BIJA ARĪ AGRĪNO LUTERĀŅU VIEDOKLIS PAR VĒSTULES EFEZIEŠIEM 6. NODAĻU

Agrīnie luterāņi cīnījās pret maldu mācībām, kas bija apsēdušas baznīcu. Šīs cīņas laikā viņi guva stiprinājumu šajā salīdzinājumā, kur “visi Dieva ieroči” (Ef.6:11) ir pielīdzināti Dieva vārda sludināšanai, Kristībai un Svētajam Vakarēdienam. Viņi droši stājās pretim velna meliem, ko tas izmantoja, lai liktu cilvēkam apšaubīt pestīšanu. Luterāņi bezbailīgi apliecināja:

“..mēs zinām, ka no tīras žēlastības, bez kāda mūsu nopelna mēs esam izredzēti Kristū mūžīgai dzīvei un ka neviens mūs nevar izraut no Viņa rokas. Šo žēlastības pilno izredzēšanu Viņš ir apstiprinājis ne vien ar vārdiem, bet arī apliecinājis ar zvērestu un apzīmogojis ar svētajiem sakramentiem, lai mēs tos atcerētos vislielākajos pārbaudījumos un tajos meklētu mierinājumu, lai atvairītu ar tiem velna ugunīgās bultas.”

Proti, agrīnie luterāņi uztvēra Dieva vārda sludināšanu, kā arī Kristību un Svēto Vakarēdienu kā spēcīgus Dieva ieročus, kas spēj “dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas” (Ef.6:16). Šie ieroči ir pieejami arī tev! Ar to palīdzību tu varēsi “pretī stāties velna viltībām” (Ef.6:11).

    Kungs, ļauj man nebīties no velna un viņa dēmoniem. Liec man cieši satvert un pacelt Gara zobenu, Tavu dzīvo vārdu. Palīdzi man ik dienas kopā ar Sv. Pāvilu sacīt: “Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai” (2.Kor.10:3-4). Jēzus vārdā, kas uzvar velnu, es lūdzos. Āmen.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.