201. Ko Bībele māca par Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem?


Debesu gaidās

Viduslaikos baznīcas mācība par Vakarēdienu kļuva visai neskaidra. Rezultātā vairumam kristiešu tā Kunga Vakarēdienu piedāvāja tikai četras reizes gadā! Taču pēc spirdzinošajām, Bībelē pamatotajām Mārtiņa Lutera mācībām, kas atjaunoja pareizo Dieva vārda izpratni, notika dramatiskas pārmaiņas. Jaunā reformētā baznīca piedāvāja saņemt Svēto Vakarēdienu daudz biežāk. Šie Dieva Evaņģēlija apskaidrotie kristieši Rakstos un arī Atklāsmes grāmatā sāka dzirdēt Dieva piedošanas, mierinājuma un prieka solījumu. Viņi centīgi meklēja debesu ieskaņu, kas tiek dāvāta tā Kunga Vakarēdienā.


Debesu gaidās

Pamatojoties Mt.26:26-29, Luters skaidroja, ka tad, kad Jēzus deva mums tā Kunga Vakarēdienu grēku piedošanai, viņš arī apsolīja ko vairāk. Viņš solīja svinēt otro Vakarēdienu, “Jēra kāzu mielastu” ar mums kopā debesīs, kā aprakstīts Atklāsmes grāmatas 19.nodaļā.

MŪŽĪGI SVĒTKI

Uzmanīgi ieskatieties attēlā. Centrā redzams Jēzus, kuru simbolizē jērs, kas stāv uz altāra. Viņa asinis tek kausā, kas sagatavots tā Kunga Vakarēdienam. Jēzum visapkārt eņģeļi godbijībā metas ceļos. No četrām zemes malām ierodas Jēzus izsalkušie un izslāpušie mācekļi, lai piedalītos svētkos, kas nekad nebeidzas, svētkos, ko Jēzus debesīs gatavo arī jums – Atklāsmes grāmatas “jēra kāzu mielastā” (Atkl.19:9).

Jēzus apsolīja, ka debesu ieskaņa būs jūtama jau tā Kunga Vakarēdienā un Luters uzstāja, ka kristiešiem jābūt “izsalkušiem un izslāpušiem” pēc Sakramenta. To jāsaņem nevis tikai pāris reižu, bet gan regulāri, jo tie ir “mūsu vārti uz nākošo dzīvi!”

SADERINĀTIES PIRMS LAULĪBĀM

Lai labāk saprastu sakaru starp tā Kunga Vakarēdienu un debesu “jēra kāzu mielastu”, lietosim šādu ilustrāciju: kad vīrietis un sieviete saderinās, vīrietis apsola sievietei, ka viņi drīzumā tiks salaulāti. Ik reizi, kad sieviete atceras šo solījumu, viņa ar nepacietību gaida prieku un svētību, ko sniedz laulība.

Līdzīgi arī Kristus, iestādot Vakarēdienu, Viņš arī apsola mums, ka mēs drīz būsim vienoti ar Viņu debesīs. Tādēļ, ik reizi, kad piedalāmies Vakarēdienā, mēs arī esam klāt debesu priekā un svētībā. Tāpat kā šeit attēlotie mācekļi, mēs priecājamies, ka drīz būsim kopā ar Kristu! Saderināšanās sniedz ieskatu laulību priekā, līdzīgi arī Vakarēdiens ļauj mums iedomāties debesu prieku un svētību tagad!

JUMS IR VAJADZĪGS VAKARĒDIENS!

Nepalaidiet garām debesu prieku un svētību! Kā Luters mācīja, esiet izsalkuši un izslāpuši pēc Vakarēdiena! Atzīstiet, ka jums ārkārtīgi nepieciešama piedošana un drošība, kuru Jēzus sola šajā Sakramentā. Atzīstiet savus grēkus Dievam un saņemiet piedošanu caur Kristus miesu un asinīm.

Ja jums liekas, ka neesat cienīgi piedalīties šajā debesu mielastā, aprunājieties ar mācītāju, kurš sludina Jēzus miesas un asins dzīvību dodošo svētību. Viņš jums palīdzēs sagatavoties Vakarēdienam un pārliecinās par debesu prieku un svētību! Tad, “sagatavoti kā savam vīram greznota līgava” (Atkl.21:2), gaidiet debesu “jēra kāzu mielastu”, regulāri piedaloties Vakarēdienā.

KĀ ŠĪ MĀCĪBA SASKAN AR ATKLĀSMES GRĀMATU

Atklāsmes grāmatas 17.– 19.nodaļas stāsta par Bābeles krišanu (skatīt kopsavilkuma). “Bābele” ir visas politiskās, ekonomiskās un reliģiskās varas, kuras pārvalda velns (Atkl.17:1-18). Tā kā Dievs ir nolēmis iznīcināt Bābeli, viņš aicina savu tautu novērsties no Bābeles ļaunajiem tikumiem (Atkl.18:1-24). Kad pasaules beigās Bābele tiek uzvarēta, Dieva tauta līksmo. Attēlā redzams Jānis, kas skata debesis kā kāzu mielastu, nebeidzamus svētkus Dieva klātbūtnē (Atkl.19:7-10).

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.