190. Ko Bībele māca par Jēzus ciešanām un nāvi?Tu redzi arhīvu par 2010.februāris.g

Sprediķis ciešanu laika otrajā svētdienā

Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tiras un Sidonas robežās. Un redzi, viena kānaāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja: “Ak, Kungs, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka.” Bet Viņš tai neatbildēja neviena vārda. Tad Viņa mācekļi pienāca, lūdza Viņu un sacīja: “Atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ.” Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Es esmu sūtīts vienīgi pie Israēla cilts pazudušajām avīm.” Bet tā nāca, metās Viņa priekšā zemē un sacīja: “Kungs, palīdzi man!” Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā.” Bet viņa sacīja: “Tā gan, Kungs! Bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda.” Tad Jēzus atbildēja un tai sacīja: “Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi.” Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā. [Mt.15:21-28]

Lasīt tālāk »Ko es bez tev, ak Jezus, padaritu? [157]

Kungs, māci man apdomāt tavu krustu,
Ko tu uzņēmies, ka neviens nezustu,
Kas no tev mācās ticēt, Dievu bīties,
Uz debes’ dzīties.

Lasīt tālāk »


Oglekļa gavēnis

Vairāki prominenti anglikāņu bīskapi aicinājuši kristiešus Lielā gavēņa laikā samazināt oglekļa dioksīda izmešus.

Lasīt tālāk »


Ak, laimīgais!

Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa grēku (Rom.4:8).

Ak, laimīgais!

Lasīt tālāk »


Definīcija – Dievs

Dievs ir tas no kā mēs sagaidām visu labo un uz ko paļaujamies (un pie kā tveramies) savos bēdu brīžos.

Lasīt tālāk »