Ieskaties

1 komentārs par “Bībeles esences sastāvs

 1. Šīs sešas lietas Tas Kungs ienīst, un septītā Viņam ir negantība: augstprātīgas acis, melīga mēle, rokas, kuras izlej nevainīgas asinis, sirds, kas staigā apkārt ar ļaunu viltu sevī, kājas, kas ir raitas, lai nodarītu citam ļaunu, viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā melus, un tas, kurš rada nesaskaņas brāļu starpā. Mans dēls, glabā sava tēva baušļus un nepamet savas mātes mācību!(Sal. pam. 6:16-20)

  BAUŠĻI 12:

  Un pavēliet tiem, sacīdami: ņemiet sev no šejienes, no Jordānas upes vidus, kur priesteru kājas ir sausumā stāvējušas, divpadsmit akmeņus un pārnesiet tos pāri sev līdzi un nolieciet tos tanī vietā, kur jūs pavadīsit nakti. Bet priesteri, šķirsta nesēji, stāvēja tik ilgi Jordānas vidū, kamēr viss bija izdarīts, ko Tas Kungs bija Jozuam pavēlējis tautai sacīt, kā to Mozus jau bija pavēlējis Jozuam; un tā ļaudis steigšus gāja pāri.(Joz. 4:3,10) Un, kad jūs iesit pār Jordānu tanī zemē, ko tas Kungs, tavs Dievs, tev dos, tad uzcel lielus akmeņus un nobalsini tos ar kaļķiem, raksti uz tiem visus šos baušļus pēc tam, kad tu būsi pārcēlies un iegājis tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos,- zemē, kur piens un medus tek, kā Tas Kungs, tavu tēvu Dievs, bija solījis.(5. Moz. 27:2,3)

  Mazgājieties, šķīstaities, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni! Tad nāciet, turēsim tiesu, saka Tas Kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs; kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Ja jūs būsit Man padevīgi un paklausīgi, tad jūs baudīsit zemes svētību. Bet, ja jūs pretosities un nepaklausīsit, būsit cietgalvīgi, tad zobens jūs aprīs, jo Tā Kunga mute to runājusi!”(Jes. 1:16-20)

  Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, – tad jūs darāt labi. Bet, ja jūs cilvēka vaigu uzlūkojat, jūs darāt grēku, un pēc bauslības jūs esat pārkāpēji. Jo, kas visu bauslību pildītu, bet grēkotu pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem. Jo, kas ir sacījis: tev nebūs laulību pārkāpt, – ir teicis arī: tev nebūs nokaut. Ja nu tu nepārkāp laulību, bet nokauj, tad tu esi kļuvis bauslības pārkāpējs. (Jēk. 2:8-11)

  “Cilvēka bērns,ja kāda zeme apgrēkotos pret Mani, atkāpdamās no Manis, un Es izstieptu Savu roku pret to, atņemtu tai maizes krājumus, tai uzsūtītu badu un iznīcinātu cilvēkus un lopus un ja šie trīs vīri – Noa, Daniēls un Ījabs – atrastos viņu vidū, tad tie izglābtu sava taisnīguma dēļ vienīgi savas dvēseles, saka Dievs Tas Kungs.(Ec. 14:13,14)

  Kas apsmej nabagu, tas nicina viņa Radītāju, un, kas priecājas par cita nelaimi, nepaliks nesodīts. (Sal. pam. 17:5)

  Jo Tava pilsēta un Tava tauta – abas ir nosauktas pēc Tava Vārdā. (Dan. 9:19)
  JERUZALEME, JEŠUA(Jēzus)!
  Kad Ješurūns(Izraēls)
  aptaukojās, viņš spēra,- tu kļuvi trekns un tukls, un resns,- tad viņš atstāja Dievu, savu radītāju, un nicināja savas pestīšanas klinti.(5. Moz. 32:15)

  Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: “Redzi, tu dusēsi pie saviem tēviem, un ŠĪ TAUTA CELSIES un METĪSIES NETIKLĪBĀ AR SVEŠIEM dieviem šinī zemē, kurā viņi ieiet, bet Mani tie atstās un ATMETĪS MANU DERĪBU, ko Es ar viņiem esmu noslēdzis. Tad Mana bardzība iedegsies pret viņiem tai dienā, un Es tos atstāšu un paslēpšu Savu vaigu no viņiem, un tie tiks aprīti, un daudz ļaunuma un daudz bēdu nāks pār viņiem; un tad viņi sacīs tanī dienā: vai ne TĀDĒĻ NĀCIS ŠIS ĻAUNUMS, ka NAV MANA DIEVA MANĪ? Jo Es tos ievedīšu tanī zemē, ko Es esmu ar zvērestu apsolījis viņu tēviem,- zemē, kur piens un medus tek; un, kad tie ēdīs un paēdīs, un UZBAROSIES, tad tie pievērsīsies citiem dieviem un tiem kalpos, bet Mani atmetīs un LAUZĪS MANU DERĪBU. (5. Moz. 31:16,17,20) Un viņi darināja tanīs dienās teļu, NESA ELKAM UPURUS un PRIECĀJĀS PAR SAVU ROKU DARBU. Bet Dievs novērsās un nodeva tos kalpot debess pulkiem, kā rakstīts praviešu grāmatā: vai tu, Israēla nams, šinīs četrdesmit gados tuksnesī Man esi atnesis dzīvnieku un citus upurus? Jūs esat nesuši Moloha telti un sava dieva Romfana zvaigzni, attēlus, ko jūs esat darinājuši, lai viņus pielūgtu; un Es jūs pārcelšu viņpus Bābeles. (Ap. d. 7:41-43) Tev nebūs sev darināt nekādu elku tēlu nedz no tā, kas ir augšā debesīs, nedz no tā, kas ir apakšā virs zemes, nedz no tā, kas ir ūdenī zem zemes. Tev nebūs mesties zemē to priekšā un nebūs tiem kalpot, jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas piemeklē tēvu grēkus līdz trešajam un ceturtajam augumam to bērniem, kas Mani ienīst, (5. Moz. 5:8,9) Jo Man ir prieks par mīlestību un ne par upuriem nokautiem lopiem, Man patīk Dieva atziņa un nebūt ne dedzināmie upuri. Bet viņi kā Ādams ir pārkāpuši derību un kļuvuši Man neuzticīgi.(Hoz. 6:6,7) Šo valstu pastāvēšanas pēdējā laikā, KAD BEZDIEVJI un ELKU dievu PIELŪDZĒJI VAIROSIES, celsies ķēniņš ar bargu skatu un viltīgs savos nolūkos un paņēmienos. (Dan. 8:23)”Tu Man biji kā veseris, kā kara un cīņas ierocis. Ar tevi Es satriecu tautas un ķēniņa valstis(Roma)(Jer. 51:20)

  Tā saka visa Tā Kunga draudze: kas tā ir par UZTICĪBAS LAUŠANU, ko jūs esat izdarījuši pret Israēla Dievu, novērsdamies šodien no Tā Kunga, KA JŪS ESAT SEV UZCĒLUŠI ALTĀRI, saceldamies pret To Kungu? Vai mums nepietiek ar Peora NOZIEGUMU, no kura mēs vēl arvien LĪDZ PAT ŠAI DIENAI NEĒSAM SPĒJUŠI ŠĶĪSTĪTIES, kad bargs sitiens ķēra Tā Kunga draudzi? (Joz. 22:16,17) Un Israēls dzīvoja Sitimā, un ĻAUDIS SĀKA PIEKOPT NETIKLĪBU ar moābiešu meitām. Un TĀS AICINĀJA TAUTU pie savu dievu KAUJAMO UPURU MIELASTIEM, un tauta ēda un metās zemē uz sava vaiga to dievu priekšā. Kad nu Israēls sapinās ar Baalu Peoru, tad Tā Kunga DUSMAS IEDEGĀS pret Israēlu.(4. Moz. 25:1-3)

  JUMS JĀNOĀRDA VIŅU ALTĀRI un jāsalauž elku stabi, jums jāsadedzina ugunī viņu elku koki un JĀSACĒRT GABALOS VIŅU ELKU TĒLI, un to vārdi kā vietu nosaukumi ir iznīcināmi. (5. Moz. 12:3)

  Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. (1. Jāņa 1:9)

  Jūsu Dievs, JŪS PĀRBAUDA, lai zinātu, vai jūs esat tie, kas To Kungu, savu Dievu, mīlat ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli.(5. Moz. 13:4)

  Jēzus tam sacīja: “JA TU GRIBI BŪT PILNĪGS, tad noej, PĀRDOD VISU, kas tev ir, UN ATDOD TO NABAGIEM; tad tev būs manta debesīs; un tad nāc un staigā Man pakaļ.(Mat. 19:21)

  Un Viņa vārds nemīt jūsos, tāpēc ka jūs neticat Tam, ko Viņš sūtījis. Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani! Bet jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu dzīvību.(Jāņa 5:38-40)
  Kur tad nu ir jūsu tēvi? Un vai pravieši dzīvo mūžīgi? Bet vai nav tā, ka Mani vārdi un likumi, ko Es liku Saviem kalpiem praviešiem sludināt, ir taču jūsu tēvus skāruši, ka tie atgriezās un liecināja: tiešām, kā Tas Kungs Cebaots bija nodomājis ar mums rīkoties un kādus ceļus mēs esam gājuši un ko darījuši, tā arī Viņš mums ir darījis!(Cah. 1:5,6) Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm! Tam, kas uzvar, Es došu no apslēptās mannas, Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū. (Atkl. 2:17)

  Un, kad jūs Dievu lūdzat, nedarait tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti.(Mat. 6:5-7)
  (Latvian Bible 53 UBS 1990 – 6M)

Atbildēt