143. Kāda ir bauslības un evaņģēlija atšķirība?


Bauda

Bībele glābšanas iemantošanu salīdzina ar baudīšanu. Vēstules Ebrejiem autors runā par tiem, “kas reiz apgaismoti un baudījuši Dieva dāvanas, un kļuvuši Svētā Gara dalībnieki, un baudījuši labo Dieva vārdu un nākamā laika spēkus.” [Ebr.6:4-5]

bauda

Ēdiena garšu uzzina tikai tas, kas to baudījis. Jēzus saka: “Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību.” [Jņ.6:51]

Vienīgi ēdušais zinās, ka Jēzus ir labā dzīvība maize. Citiem vārdiem sakot, vienīgi tas, kas tic, ka viņa grēki ir piedoti Jēzus Kristus upura dēļ, saprot, ka Evaņģēlijs ir labā vēsts. Pārējiem nav tiesības spriest par Evaņģēliju.

Bībele īpaši brīdina Dieva vārda svētību atzinušos no tīšas tā noraidīšanas. Ja kāds, neskatoties uz to, ka ir Svētā Gara pārliecināts par patiesību, noraida glābšanu un zaimo žēlastības Garu, viņu vairs nav iespējams vest pie patiesības atziņas. Grēks pret Svēto Garu ir grēks no kā jāsargās.

Tiesa, bieži kādi domā, ka ir to paveikuši, kaut arī to nav darījuši. Ja baidies, ka esi paveicis šo grēku, tad esi mierīgs un atgriezies pie Tēva kā pazudušais dēls. Tie kas tiešām ir pateikuši šo grēku, nemēdz satraukties par to. Viņi reizi par visām reizēm ir atgrūduši Svēto Garu, lai Viņš vairs neradītu viņos grēku atziņu un nepārliecinātu par nepieciešamību pēc glābšanas.

Ja reiz esam baudījuši labo Dieva vārdu, tad arī paliksim pie Dieva galda. “Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti, ja jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs.” [1.Pēt.2:2-3] No šī galda kārdinātājs mūsu grib aizraut uz šīs pasaules dzīrēm. Kārdinātās piedāvā īslaicīgu un gaistošu baudu ar ko paverdzina tuvredzīgo un nepateicīgo cilvēku. Šāds ēdiens ir inde, kas nes vienīgi nāvi. Bet par Savu maizi Jēzus saka: “Kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi.” [Jņ.6:58]

Ēsavs pārdevu savu pirmdzimtību par “maizi un lēcu virumu.” [1.Moz.25:34] Jūdas nodeva savu Pestītāju par trīsdesmit sudraba gabaliem. Daudzi pārdod savas dvēseles pestīšanu. Paši nekrietnākie ar Kristus vēsti rauš sev mantu. Šādiem baudas vergiem Bībele saka: “Tu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis?” [Lk.12:20]

Ar tu, draugs, nevērtē naudā Dzīvības maizi, bet baudi un piedzīvo cik Kungs ir labs.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.