170. Ko tu nobeigumā apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?Tu redzi Juris Uļģis arhīvu

Pēdējās Dieva tiesas brīdinājums grēciniekiem

“Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja: ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī: “Ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem nama valdīšanu? Rakt es nespēju un diedelēt kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata!” Un, ataicinājis pa vienam visus sava kunga parādniekus, viņš sacīja pirmajam: cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja: simts mucu eļļas.- Bet viņš teica: še, ņem savu zīmi, sēdies un raksti tūliņ piecdesmit! Pēc tam viņš kādam citam jautāja: bet tu, cik tu esi parādā? – Tas sacīja: simts mēru kviešu.- Viņš teica: še, ņem savu zīmi un raksti astoņdesmit! Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem.” [Lk.16:1-8]

Pēdējās Dieva tiesas brīdinājums grēciniekiem

Lasīt tālāk »Pazudušais grasis

Vai arī – kura sieva, ja tai ir desmit graši un tā vienu no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atrod. Un, atradusi to, tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka: priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi kuru biju pazaudējusi. Gluži tāpat, es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. (Lk.15:8-10)

Lasīt tālāk »


Kāpēc mums tiek dots Svētais Gars?

“Bet apustuļi Jeruzālemē, dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi Dieva vārdu, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni, kas, tur nonākuši, lūdza par viņiem Dievu, lai tie saņemtu Svēto Garu, jo tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti Kunga Jēzus vārdā. Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie dabūja Svēto Garu. Bet Sīmanis, redzēdams, ka, apustuļiem rokas uzliekot, dabū Svēto Garu, tiem piedāvāja naudu, sacīdams: “Dodiet man šo spēku, ka tas, kam es rokas uzlieku, dabū Svēto Garu.” Bet Pēteris tam sacīja: “Kaut tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc ka tu domā Dieva dāvanu iegūt par naudu. Tev nav nekādas daļas gar Šo vārdu, jo tava sirds nav taisna Dieva priekšā. Tāpēc atgriezies no šī ļaunuma un lūdz to Kungu, vai šī tavas sirds iedoma tev nevarētu tikt piedota, jo es tevi redzu rūgtas žults pilnu un netaisnības saistītu.”" (Ap.d.8:18-24)

Kāpēc mums tiek dots Svētais Gars?

Lasīt tālāk »


Luteriskā askēze

Mēs, protams, drīkstam brīvprātīgi sevi disciplinēt, atsakoties no kādām lietām, lai labāk kalpotu savam tuvākajam, bet nevis, lai izpelnītos no Dieva atzinību par mūsu pūlēm. Īsti nav skaidrības, kāpēc gavēni parasti saista ar atteikšanos tieši no gaļas, nevis, piemēram, no dārzeņiem.

Luteriskā askēze

Lasīt tālāk »


Mājošana Dieva Vārdos jeb kristīgā meditācija

GADĪJUMS AR SĀLAMANU

Vecajā Derībā mēs lasām kādu interesantu notikumu, kurā Tas Kungs piedāvā Sālamanam izvēlēties to, ko viņš uzskatītu par vajadzīgu savā ķēniņa amatā. (1.Kēn.3:5-14) Ļoti zīmīga ir Sālamana izvēle: “.. dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis pār Tavu tautu un lai varētu atšķirt labu un ļaunu, jo kas gan lai spētu pārvaldīt šo Tavu lielo tautu?”

Džons Kleinigs 9.pantā latviešu Bībeles tulkojumā pieminēto gaišu sirdsprātu tulko kā “sirdi, kura dzird” jeb “dzirdošu sirdi”. Savukārt, 11.pantā pieminēto spēju izprast taisnību autors iesaka tulkot kā spēju “dzirdēt, kas ir taisnība”.[1] Citiem vārdiem sakot, Sālamans lūdza, lai viņš varētu būt labs klausītājs, ka viņš saprastu cilvēku raksturu un redzētu tos tā kā Dievs redz. Sālamans gribēja dzirdēt Dieva balsi un izprast Dieva gribu, lai vislabākā veidā palīdzētu cilvēkiem atrisināt viņu probēmas. Sālamans, pateicoties Dieva dāvanai, kļuva par izcilu meditētāju – lielisku klausītāju, kurš dzird Dievu un saprot Dieva gribu cilvēku dzīvēs.

Lasīt tālāk »