176. Kā es zinu un ticu, ka Jēzus ir patiess Dievs?


Jūsu dzīve ir grūta jūsu pašu vainas dēļ

Dienu no dienas mērojot dzīves ceļu, sastopoties ar vilšanos, nedrošību un pat asarām, liels iepriecinājums ir laicīgi saņemt brīdinājumu par to, ka šķēršļi jūsu dzīvē atgadīsies nepārtraukti. Tāpat Dievs jums ir devis apsolījumu, ka pēc tam, kad šīs dzīves grūtības būs beigušās, caur Jēzus dāvāto grēku nožēlu un piedošanu jūs tiksiet atjaunoti Viņa paradīzē debesīs. Jau laikus zināt to, ka pirms debesīm mūs gaida pārbaudījumi, ir tāpat, kā dzirdēt iepriecinošus vārdus no ārsta. Arī viņš jums pastāstīs, ka caur neērtībām un, iespējams, pat lielām sā­pēm veseļošanās laikā galu galā jūs atgūsiet veselību.

Jūsu dzīve ir grūta jūsu pašu vainas dēļ

Ņemot par pamatu 1.Mozus grāmatas 3:14–24, šīs divas lappuses jau laikus paskaidro, ka par savu daļu Ādama un Ievas nepaklausībā jūs esat pelnījuši Dieva sodu. Taču Dievs steidz jums paziņot arī labo vēsti un dot iepriecinājumu. Beigu beigās jūs tiksiet atjaunoti paradīzē, mūžīgajā dzīvē Kristus klātbūtnē.

Noteikti izlasiet 1.Mozus grāmatas 3:14–24. Ievērojiet, ka Dieva iepriecinājums nav kāda filosofija. Dieva iepriecinājums ir Viņa dziedinošais Vārds.

Savā dzīvību dodošajā Vārdā Dievs teic, ka jūs esat mantojuši savas grēcīgās vēlmes no saviem vecākiem un vecvecākiem. Var teikt, ka jūsu grēcīgais stāvoklis nāk no jūsu “garīgās DNS” un jūsu “garīgajiem gēniem”. Savā Vārdā Dievs paskaidro, ka jūs patiešām esat līdzdalīgi Ādama un Ievas grēkpilnajā nepaklausībā Ēdenes dārzā: “Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku — nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši” (Rom.5:12).

JŪSU DAĻA GRĒKĀ UN JŪSU SODS: IZDZĪŠANA TUMSĀ UN POSTĀ

Ādama un Ievas nepaklausības dēļ Dievs viņiem paziņoja, ka tie tiks padzīti no paradīzes un ka no tā brīža viņu dzīve būs pilna ar grūtībām un pat asarām. Arī jūsu dzīve būs piepildīta ar pārbaudījumiem, jo jūs piedalījāties Ādama un Ievas nepaklausībā Ēdenes dārzā (Rom.5:12).

Ievērojiet lielo atšķirību starp kreiso un labo pusi redzamajā zīmējumā. Kreisajā pusē attēlots paradīzes spožums un prieks, no kura Ādams un Ieva tiek izdzīti; gleznas labajā pusē attēlota garīgā tumsa, kurā viņi ieiet. Šī tumsa ir cilvēka vārdiem neaprakstāma. Luters raksta:

“Neskatoties uz to, ko mēs zinām un redzam, mēs dzīvojam tumsā, kas ir ļaunāka par to, kas klāja Ēģipti [2.Moz.10:21–23]“.

CAUR SAVU KRUSTA VĀRDU DIEVS SNIEDZ GAISMU JŪSU CEĻĀ UN GAISMU JAUNAI DZĪVEI KRISTŪ

Tumsa, kurā šobrīd dzīvojam, ir sods par nepaklausību, ko mēs dalām ar Ādamu un Ievu (1.Moz.3:16–19). Domājot par grūtībām un pārbaudījumiem, ar ko sastopaties, esiet iepriecināti ar šo labo vēsti: jūsu Debesu Tēvs jūs nav pametis bezpalīdzīgi klīstam garīgajā tumsībā.Pirmkārt, Dievs pasludināja lāstu pār sātanu (1.Moz.3:14), apsolot pilnīgu sātana sakāvi. Otrkārt, Dievs norādīja uz sodu, ko Ādams, Ieva un jūs saņemsiet par nepaklausību Viņam (1.Moz.3:16–19). Visbeidzot — Dievs šī lāsta vidū apsolīja Glābēju. Šis Glābējs satrieks sātana galvu, izglābs Ādamu un Ievu no viņu grēka un dos viņiem Gaismu šīs pasaules grēka tumsā (1.Moz.3:15). Taču šis solījums, šī labā vēsts netika dota tikai Ādamam un Ievai — tā tika dota arī jums. Caur Jesaju Dievs ir apsolījis: “Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma” (Jes.9:1). Jēzus jums šodien saka: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma” (Jņ.8:12).

JĒZUS IEPRIECINA JŪS DZĪVES CEĻĀ

Tas, ko esat lasījuši līdz šim, ir vairāk nekā abstrakta reliģiska dzīves filosofija. Jēzus kā PASAULES GAISMA ik dienas sniedz jums padomu un iepriecinājumu. Mēģinot saprast, kāpēc ik dienas jūs sastopaties ar izaicinājumiem, pārbaudījumiem un kārdinājumiem, iedomājieties, ka jums, mērojot drūmu, vientuļu, grūtu ceļu pilnīgā tumsā, sāpētu potīte. Veicot šo grūto ceļu, kas pilns ar bedrēm, dadžiem un ērkšķiem (1.Moz.3:18), jūs ieraugāt gaismu, kas nāk no patvēruma vietas augstu kalnos, kur varēsiet atpūsties un kur jums nekas nesāpēs. Šī gaisma no augšienes apgaismo jūsu ceļu. Gaisma ļauj jums saskatīt dažas, tomēr ne visas bedres un akmeņus, kas apgrūtina jūsu sastiepto potīti. Šis piemērs parāda, kā šķēršļi, vilšanās un pat asaras ir neatņemama šīs dzīves sastāvdaļa.

Taču šo pārbaudījumu vidū Kristus krusta gaisma aicina jūs uz debesu patvērumu — paradīzi. Kristus krusta gaisma nav līdzīga pasaulīgajai gaismai, kam jūs sekojat tumsā kā nu mācēdami. Patiesībā Kristus gaisma jūs velk pie sevis: “Bet, kad Es no zemes tikšu paaugstināts, Es visus vilkšu pie Sevis” (Jņ.12:32).

Ceļojot šodienas pasaules tumsā, vienmēr atcerieties,ka Dievs nekad neļaus nevienam sātana kārdinājumam jūs pazudināt. Atcerieties Dieva apsolījumu, ka mūsu Glābējs, Jēzus Kristus, pieveiks sātanu. Kad sātans un viņa kārdinājumi aptumšo jūsu ceļu, Dievs Svētais Gars jums norāda uz Jēzu, Gaismu jūsu ceļā, Gaismu, kas uzveic sātanu un aizdzen tumsu. Sekojiet Jēzum, Pasaules Gaismai. Turieties pie Dieva Vārda iepriecinājuma un Viņa apsolījuma spožuma: “Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums” (Rom.8:18). Caur Dieva kristības brīnumu jūs kā kristietis esat nostājies uz ceļa, kas jūs aizvedīs uz vietu, ko jums ir sataisījis pats Kristus: “Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs” (Jņ.14:2–3).

Tāpēc, mērojot dzīves ceļu, nepievērsiet uzmanību dadžiem un ērkšķiem savā ceļā (1.Moz.3:18). Tie var radīt lielas sāpes, taču tie nespēj jūs iznīcināt. Skatieties uz augšu! Pievērsiet skatienu Kristum, kas ir dzīves Gaisma (Jņ.1:4). Kristus gaisma aicina jūs uz Dieva mūžīgo patvēruma vietu augstu kalnos dzīves ceļa galā, uz namu, ko Viņš jums jau ir sagatavojis debesīs. Šajā vietā Dievs mājos Savu ļaužu vidū un “tie skatīs Viņa vaigu, un Viņa Vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem nebūs vajadzīga; jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam” (Atkl.22:4–5).

    Mīļais Kungs Jēzu, palīdzi man ik dienas atcerēties to, ka mana daļa Ādama un Ievas grēkā ir likusi man mērot šo dzīves ceļu, kas pilns ar dadžiem, ērkšķiem un citām sāpīgām lietām. Pateicos par Tavu krusta nāvi, kurā Tu samaksāji par maniem grēkiem, un par to, ka esi Gaisma, kas mani brīnumainā veidā velk pie Tevis un Tavā debesu mājoklī. Es slavēju Tevi un Tavu Garu, kas mums teic, ka Tu esi “AUSEKLIS NO AUGŠIENES [KAS] MŪS UZLŪKOJIS, LAI SPĪDĒTU TIEM, KAS MĪT TUMSĪBĀ UN NĀVES ĒNĀ” (Lk.1:76–79). Pateicos Tev par ticības dāvanu un, man esot drošam par Tavu svētīto piedošanu, iepriecini un vadi mani atpakaļ paradīzē Tavā svētītajā klātbūtnē uz mūžīgiem laikiem! Es slavēju Tavu vārdu. Āmen.

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.