195. Kā Kristus tevi atpestīja arī no sātana varas?


Ticības izskaidrojums

Ko nozīme ticība?

ticības izskaidrojums

Ticība nozīmē ne tikai kā zināšanu par to, un ne tikai kā piekrišanu tam, kas tiek mācīts par ticību un Evaņģēliju, bet arī kā nešaubīga sirds pārliecība, kas tam pieķeras un rod tajā mieru.

Kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši? [Rom.10:14]

Kas Dēlu neklausa, tas dzīvību neredzēs. [Jņ.3:36]

Jēzus viņam sacīja: “Tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji; laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic.” [Jņ.20:29]

Viņš nešaubījās neticībā par Dieva apsolījumu, bet stiprinājās ticībā, dodams Dievam godu, un bija pilnīgi pārliecināts, ka to, ko viņš ir apsolījis, viņš ir varens arī izdarīt. [Rom.4:20-21]

Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām. [Ebr.11:1]

Es zinu, mans Glābējs dzīvs un galā nostāsies pāri pīšļiem. [Īj.19:25]

Pletīsies viņa vara, nebeigsies miers Dāvida tronim un viņa valstij, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību no šī mirkļa uz mūžiem – Pulku Kunga kvēle to paveiks! Dieva dusmas par Israēla lepnību. [Jes.9:6]

Šā iemesla dēļ es visu to ciešu, bet es nekaunos, jo zinu, kam esmu uzticējies, un esmu pārliecināts, ka viņš ir gana varens, lai nosargātu man uzticēto mantojumu līdz viņai dienai. [2.Tim.1:12]

Toms viņam atbildēja: “Mans Kungs un mans Dievs!” [Jņ.20:28]

[Dievs,] šķīstīdams viņu sirdis ar ticību, nav licis nekādu atšķirību starp mums un viņiem. [Ap.d.15:9]

Jo Kristū Jēzū neko neiespēj nedz apgraizīšana, nedz neapgraizīšana, bet gan ticība, kas darbojas caur mīlestību. [Gal.5:6]

Tu tici, ka ir viens Dievs, to tu labi dari; arī dēmoni tic un dreb. Tukšais cilvēk, vai gribi zināt, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? [Jēk.2.19-20]

Saprazdami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. [Jēk.1:3]

Viņi apgalvo, ka Dievu pazīst, bet ar darbiem noliedz, būdami neganti, nepaklausīgi un nederīgi nevienam krietnam darbam. [Tit.1:16]

Tērpušies dievbijības izskatā, bet tās spēku noliegdami. Arī no tādiem novērsies. [2.Tim.3:5]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.