348. Vai maize un vīns Svētajā Vakarēdienā pārtop par Kristus miesu un asinīm?


Stefans skata debesis

Bībelē nav daudz tik skumju stāstu kā Stefana nomētāšana akmeņiem, kā redzams attēlā. Kāpēc Stefans tika publiski un tik nežēlīgi nonāvēts? Viņš nebija pārkāpis nekādus valsts likumus, tomēr tā laika reliģiskās dzīves vadītāji viņu bezgalīgi ienīda.

Stefans skata debesis

KĀPĒC KRISTUS SEKOTĀJUS NĪST?

Kāpēc pret Stefanu vērsās ar tādu naidu? Tas bija tāpēc, ka viņš droši un spēcīgi aizstāvēja kristīgo ticību (Ap.d.7:1-53). Tomēr, kā teikts Bībelē, kad Stefana pretinieki dzirdēja viņa runu, tos pārņēma naids un “viņi grieza zobus pret to.. Tie, skaļā balsī brēkdami, aizsedza savas ausis un visi kopā viņam uzbruka un, izgrūduši no pilsētas ārā, nomētāja akmeņiem. Un liecinieki savas drēbes nolika pie kāda jaunekļa kājām, kura vārds bija Sauls. Tie nomētāja akmeņiem Stefanu, kas sauca un sacīja: “Kungs Jēzu, pieņem manu garu.” Un, ceļos nometies, viņš sauca skaļā balsī: “Kungs, nepielīdzini tiem šo grēku!” To sacījis, viņš aizmiga” (Ap.d.7:54, 57-60).

Pārsteidzošais stāsts par to, kā Stefans tiek nomētāts akmeņiem aizņem pusi no Apustuļu darbu grāmatas 6. nodaļas un visu sešdesmit pantus garo 7.nodaļu. Noteikti izlasiet šo skarbo vēsturiskā notikuma aprakstu.

Iespaidīgais vēstījums par Stefana martīra nāvi ir mudinājis daudzus māksliniekus attēlot šo neaizmirstamo nežēlīgo ainu. Un tomēr tas, ko jums no šī visa gribētos atcerēties, nav vis mākslinieka iztēle, bet gan šie divi Dieva vārda panti: “Bet viņš [Stefans], Svētā Gara pilns, skatījās uz debesīm un redzēja Dieva godību un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas un sacīja: “Lūk, es redzu debesis atvērtas un Cilvēka Dēlu stāvam pie Dieva labās rokas” (Ap.d.7:55-56).

ŠĪ IR LABĀ VĒSTS JUMS!

Dievs jūsu dēļ atkārto galveno Evaņģēlija vēsti vēlreiz pasakot, ka Stefans redzēja Jēzu “stāvam pie Dieva labās rokas”. Tā ir labā vēsts jums. Tāpat kā Jēzus stāvēja pie Dieva labās rokas pirms 2000 gadiem, kad tika nogalināts Stefans, tāpat Viņš tur stāv arī šodien jūsu dēļ.

Jēzus nevis laiski stāv pie Dieva labās rokas, bet gan tur, pie Tēva labās rokas, Viņš allaž par jums aktīvi iestājas, kad vien jūs grēkojat. Ik reizi, kad velns jūsu grēkus cenšas uzrakstīt debesu Tēva priekšā, Jēzus iestājas par jums un ar savu naglu caururbto roku nodzēš jūsu grēkus.

Šo labo vēsti, ka Jēzus stāv pie Tēva labās rokas aizlūgdams par jums, jo vareni apliecina apustulis Pāvils: “Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv” (Rom. 8:34). Arī Vēstules ebrejiem autors apgalvo: “[Jēzus] var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu” (Ebr.7:25).

SVINIET UN STĀSTIET SAVIEM DRAUGIEM!

Ik gadus kristīgā baznīca visā pasaulē atzīmē vienu dienu, kad tiek pieminēts Stefans un tā vēsts, ko viņa dzīve un nāve nes katram grēciniekam. Šis notikums evaņģēliskam mācītājam paver vienu no visbrīnišķīgākajām iespējām pasludināt Dieva godības pilno Evaņģēliju, koriem – izdziedāt Stefana redzējumu un cilvēkiem baznīcas solos dzīvot līdzi himnās un pateicības lūgšanās izteiktajam priekam par to, ka Jēzus ik brīdi stāv pie Dieva labās rokas mūs aizstāvēdams.

Kad nākošreiz jūs baznīcā tiks svinēta Svētā Stefana diena, nepalaidiet to garām. Ja jūsu baznīcā tā netiek atzīmēta, sarīkojiet svinības mājās. Ielūdziet savus draugus un radus. Pastāstiet viņiem, ka tad, ja viņi ir kristīti Kristus nāvē un augšāmcelšanā (Rom.6:3-4), viņi ik dienas var dzīvot ar pārliecību, ka ik reizi, kad viņi ir grēkojuši, Jēzus Tēva troņa priekšā debesīs izdzēš velna apsūdzību. Iedrošiniet savus ģimenes locekļus un draugus vērst domas uz debesīm, kur Jēzus pie Dieva labās rokas nemitīgi viņus aizstāv. Šī labā vēsts pildīs viņus ar piedošanas prieku.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.