238. Ko nozīmē taisnošana?


Sludināt grēknožēlu

“Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšāmcelties no mirušiem trešā dienā un ka Viņa vārdā būs sludināt grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes.” [Lk.24:46-47]

sludināt grēknožēlu

Sludināt grēknožēlu nozīmē – nosaukt cilvēkus par grēciniekiem un sacīt, ka viņiem jālabojas. Visu apkopojot, sludināt grēknožēlu nozīmē – atklāt ļaudīm, ka viņi dzīvo nolādētā kārtā un dzīvē, tā ka viņi nevar iemantot pestīšanu, ja neatgriežas un nekļūst citādi.

Tā kā Kristus grib, lai grēknožēlas sprediķis tiktu pasludināts visām tautām, tad Viņš nevēlas, lai kaut viens cilvēks uz zemes kļūtu par izņēmumu un tiktu aizbildināts, bet gan grib, lai visi cilvēki sevi atzītu par grēciniekiem.

Jā, tā kā Viņš grib, lai šis pasludinājums iesāktos Jeruzālemē – Dieva tautas vidū un vissvētākajā vietā, tad Viņš nosauc par grēciniekiem arī tos, kuri iedomājas esam svēti, un grib, lai arī farizejiem (un rakstu mācītājiem) tiktu sacīts, ka tiem ir jālabojas; jo viņi ir vēl negantāki nekā netikles un nelieši, turklāt vēl paši uzskata sevi par dievbijīgiem un svētiem ļaudīm, itin kā šis grēknožēlas pasludinājums viņiem nebūtu vajadzīgs.

Tādēļ Kungs Kristus ar šo pavēli nolād visu pasauli un sauc visus cilvēkus – gan jūdus, gan pagānus – par grēciniekiem. Ja gribam tikt atpestīti, mums jāmetas ceļos, jāpaceļ rokas un jāsaka: Kungs, es esmu grēcinieks, man ir jālabojas.

Tādēļ, mīļais Kungs, esi žēlīgs un palīdzi man! Kas tā dara un kas atmet cerības uz visu savu dzīvi un darbiem, tas saņem grēku piedošanu. Dievs grib, lai tiktu sludināts arī grēku piedošanas pasludinājums. Tā nu mums vispirms jāatzīst, ka esam grēcinieki, un tad jālūdz žēlastība. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.