24. Kas ir patiesa dievbijība?


Slava vienīgajam Dievam

Dzīvojot šajā pasaulē, kristietim divas lietas ir svarīgākas par visu. Pirmkārt, turēties pie Kristus, lai visā Viņu pagodinātu, “ar dzīvību vai ar nāvi” (Fil.1:20). To pilnīgāk var paskaidrot šādi: “.. lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata” (Fil.3:8-9). Otrkārt, dzīvot “tā, kā tas ir Kristus Evaņģēlija cienīgi” (Fil.1:27). Tā būs liecība arī tiem, kas netic.

slava vienīgajam Dievam


Šāda dzīve tajā pašā laikā nozīmē arī – būt pasaulē, kamēr pastāv aicinājums tajā palikt, un tomēr nebūt no pasaules. Tas ir pienākums visai dzīvei. Tāpēc pastāvīgi, ik dienas jānotiek atjaunotnei Kristū. Tā ir atjaunošanās “sirdsprātā”, mums “jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā” (Ef.4:23-24). Šo darbu dara Dieva vārds un Svētais Gars. Tas ietver sevī bauslības darbu, kas ticīgajam pastāvīgi palīdz apzināties viņa grēkus un kļūmes, kā arī Evaņģēlija darbu, kas palīdz apzināties un saņemt Dieva žēlastību caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju un Kungu.

Cik ilgi šim darbam jāturpinās? Konkordijas grāmatā lasāma atbilde:

“Tam jāturpinās, līdz grēka miesa būs pilnīgi nomesta un cilvēks tiks pilnībā atjaunots augšāmcelšanās brīdī, kad viņam vairāk nebūs vajadzīga ne bauslības sludināšana, ne tās draudi un sodi, ne arī Evaņģēlijs; jo tie pieder šai (mirstīgajai un) nepilnīgajai dzīvei. Bet brīdī, kad tie skatīs Dievu vaigu vaigā, viņi ar Dieva Gara spēku darīs Dieva (Debesu Tēva) prātu ar nedalītu prieku, no brīva prāta, nepiespiesti, bez kāda traucēkļa, ar pilnīgu šķīstību un pilnību un līksmos tajā mūžīgi.”

Ja kristieši tic un dzīvo šādi, tad viņi ir Gaismas bērni un staigā Gaismā (Jņ.12:35; Ef.5:8). Kad viņi ar savu muti apliecina, ka ir ar Kristu, viņi tomēr nedara to pašpaaugstināšanās garā. Tas pilnībā ir Kristus apliecinājums, Viņa godināšana vārdos un darbos. Ar savu vārdu un Garu, savā svētajā baznīcā Kristus ir uzvedis viņus uz Dzīvības ceļa, jo Viņš pats ir Ceļš un Dzīvība (Jņ.14:6).

Tādēļ,

“mīļais Tēvs, mēs lūdzam, dod mums vispirms savu Vārdu, lai Evaņģēlijs tiktu pasaulē pareizi sludināts; tad arī, lai tas ticībā tiktu saņemts, darbotos un dzīvotu mūsos, lai Tava valstība būtu mūsu vidū ar Svētā Gara vārdu un spēku un velna valstība tiktu sakauta, tā ka viņam nebūtu nekādu tiesību vai varas pār mums, līdz velna valstība tiktu galīgi iznīcināta un taptu izskausta, lai mēs dzīvotu mūžīgi pilnīgā taisnībā un svētībā.”

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam; kā iesākumā bija, tā tagad un mūžīgi mūžos. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.