293. Kas ir sakraments?


Patiesi vai aplami?

Kristus tiešām dzīvo kristiešos. Dievs to ir atklājis ar apustuļa Pāvila apliecinājumu: “Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā, tāpēc nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus” (Gal.2:19–20). Kad nu Kristus dzīvo jūsos, jums tiek dots spēks, piedošana un mūžīgās dzīvības cerība.

Patiesi vai aplami

Ja vēlaties, lai Kristus ienāktu jūsos, jums jāatver savas sirds durvis un jālūdz Viņš ienākt. APLAMI. Dievs norāda, ka, pirms Viņš jūs pārveidoja, jūs bijāt auksts un nedzīvs kā akmens (Ef.2:1). Neviens nespēj pats atvērt savu sirdi, lai kļūtu par kristieti (Jņ.1:13; Rom.9:16). Vienīgi Dievs spēj atvērt sirdis (Ap.d.16:14). Labs piemērs ir tas, kā Jēzus pieceļ no mirušajiem Lācaru (Jņ.11:43–44). Tāpat kā Lācara uzmodināšanā Jēzus uzņēmās iniciatīvu, liekot lietā Savu visspēcīgo vārdu, Viņš ir iniciators arī ienākšanai jūsu sirdī un prātā. Viņš ienāk jūsos tāpat, kā Viņš ienāca aizslēgtajā namā, kur slēpās Viņa mācekļi (Jņ.20:19). – Jēzus brīnumainā veidā ienāk jūsu sirdī un prātā BEZ jūsu atļaujas, pirms jūs esat sagatavojies un atvēris durvis (lasiet Iedrošinājums vecākiem un mācītājiem). Un tad, JA VIEN JŪS VIŅU NENORAIDĀT, Jēzus darbojas jūsos, ar Savu vārdu jūs svētīdams (1.Kor.1:30).
Ja reiz Kristus ir jūsos ienācis, Viņš jūs nekad vairs neatstās. Ja reiz jūs esat pestīts, jūs esat pestīts uz visiem laikiem. APLAMI. Apustulis Jānis nerakstīja neticīgajiem, bet gan ticīgajiem Lāodikejas draudzē (Atkl.3:14). Kristus jau bija ienācis Lāodikejas ticīgajos ar Savu spēcīgo vārdu, bet tie Viņu atkal izstūma, kļūstot remdeni, ne auksti, ne karsti (Atkl.3:16). Šos kristiešus tik ļoti bija pārņēmušas rūpes par savu ikdienu, ka viņi izstūma Kristu no sirds un prāta. Tādējādi viņi visi bija nelaimīgi, nožēlojami, nabagi, akli un kaili (Atkl.3:17), kaut arī viņi to neapzinājās.

Šie kristieši bija kļuvuši remdeni, tāpēc Jēzus viņiem teica: “Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani” (Atkl.3:20). Šis pants nerunā par to, kā jūs kļūstat par kristieti un vai jums būtu jāielūdz Jēzus savā sirdī, lai jūs tiktu pestīts. Te ir runa par to, kas notiek, ja kristieši izstumj Jēzu no savas dzīves, Viņa vietā liekot savas pasaulīgās rūpes. Šādā gadījumā Jēzus ar Dieva vārdu uzticīgi aicina kristiešus uz grēknožēlu, lai Viņš atkal varētu pie tiem ienākt.

Ja Kristus patiesi ir jūsos, jums vajadzētu sajust Viņa klātbūtni un dzirdēt Viņa balsi runājam jūsos.. APLAMI. Bībeles mācība par Kristu jūsos nebūt nenozīmē, ka Jēzus Kristus atrodas jūsos iekšā kā, piemēram, kucēns kastē vai kā ūdenī izšķīdināts cukurs. Apustulis Pāvils norāda, ka Kristus ir klātesošs Savos ticīgajos neizskaidrojamā un noslēpumainā veidā ((Kol.1:27); lasiet Noslēpuma skaidrojums). Kristus klātbūtne jūsos NENOZĪMĒ, ka jūs ar savām ausīm varētu izdzirdēt Viņa balsi vai sajust Viņa kustības savā ķermenī. Nekādas Kristus klātbūtnes pazīmes jūs nevarēsiet ieraudzīt arī savā rentgena uzņēmumā. Vienīgais veids, kā gūt pārliecību, ka Kristus ir jūsos, ir palikt Viņa vārdā (Jņ.8:31–32). Tad Jēzus saka: “Mēs [Jēzus un Debesu Tēvs] nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājasvietu” (Jņ.14:23).

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.